สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านประดู่งาม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030165
ชื่อโรงเรียน บ้านประดู่งาม
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยยายจิ๋ว
ผู้บริหารโรงเรียน นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870437
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://hyj.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030165@chaiyaphum3.go.th.
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 31 คน หญิง 30 คน รวม 61 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th