สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองจะบก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030167
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองจะบก
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยยายจิ๋ว
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nmk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030167@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 45 คน หญิง 37 คน รวม 82 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th