สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030169
ชื่อโรงเรียน บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยยายจิ๋ว
ผู้บริหารโรงเรียน นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870439
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wbs.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030169@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 183 คน หญิง 186 คน รวม 369 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th