สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030172
ชื่อโรงเรียน ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ตาเนิน-กะฮาด
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมภาษณ์ รอดเวียง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870593
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 30 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://www.nongdindum.net
e-mail 36030172@chaipaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 137 คน หญิง 111 คน รวม 248 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th