สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030175
ชื่อโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ตาเนิน-กะฮาด
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุระ บารมีช่วย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-846031
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nka.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030175@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 63 คน หญิง 83 คน รวม 146 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th