สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองขาม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030176
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขาม
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ตาเนิน-กะฮาด
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุริยน แก้วคะตา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870440
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nok.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030176@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 53 คน หญิง 48 คน รวม 101 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th