สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030178
ชื่อโรงเรียน บ้านโกรกกุลา
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ตาเนิน-กะฮาด
ผู้บริหารโรงเรียน นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870116
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bsl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030178@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 49 คน หญิง 43 คน รวม 92 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th