สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030180
ชื่อโรงเรียน ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ตาเนิน-กะฮาด
ผู้บริหารโรงเรียน นายธีระศักดิ์ พลนาคู
หมายเลขโทรศัพท์ 044-846409
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://www.bungwai.ac.th
e-mail 36030180@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 97 คน หญิง 112 คน รวม 209 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th