สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนรังงามวิทยา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030182
ชื่อโรงเรียน รังงามวิทยา
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นายมีเดช คุณอุตส่าห์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-822579
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://school.chaiyaphum3.go.th/nongto
e-mail 36030182@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 82 คน หญิง 54 คน รวม 136 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th