สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030184
ชื่อโรงเรียน ดอนเปล้าศึกษา
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านดอนเปล้าพัฒนา ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870106
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bsk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36060184@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 14 คน หญิง 18 คน รวม 32 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th