สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผักชี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030186
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผักชี
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-846408
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bbs.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030186@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 84 คน หญิง 79 คน รวม 163 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th