สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบะเสียว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030187
ชื่อโรงเรียน บ้านบะเสียว
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นายมังกร จันทร์สิงห์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-846407
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ncs.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030187@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 18 คน หญิง 24 คน รวม 42 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th