สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030188
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหนองฉิม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นายวินัย พันธุ์มี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-846410
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://www.subyai.com/
e-mail 36030188@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน ชาย 286 คน หญิง 232 คน รวม 518 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th