สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบุฉนวน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030193
ชื่อโรงเรียน บ้านบุฉนวน
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย ศรีภิรมย์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870183
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nsd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030193@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 100 คน หญิง 96 คน รวม 196 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th