สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030195
ชื่อโรงเรียน บ้านตลุกคูณพัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านตลุกคูณ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870147
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kul.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030195@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 74 คน หญิง 59 คน รวม 133 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th