สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านซับใหม่

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030199
ชื่อโรงเรียน บ้านซับใหม่
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุเทพ สื่อกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870556
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wuk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030199@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 86 คน หญิง 64 คน รวม 150 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th