สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังกุง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030200
ชื่อโรงเรียน บ้านวังกุง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านวังกุง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายยุทธนา มุกดา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870200
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://sso.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030200@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 26 คน หญิง 21 คน รวม 47 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th