ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ ผู้บริหาร แผนที่
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) หมู่ 2 บ้านวังเสมา ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-851328
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) หมู่ 3 บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-852803 นายวีระ โคตรชาลี
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) หมู่ 13 บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870447 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
4 บ้านร่วมมิตร หมู่ 11 บ้านดอนเกษตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870195 นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
5 บ้านท่าแตง หมู่ 7 บ้านท่าแตง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870195
6 บ้านเดื่อ หมู่ 5 บ้านเดื่อ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-851327 นายนิทัศน์ หรรษา
7 บ้านสำโรงโคก หมู่ 6 บ้านสำโรงโคก ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-852095
8 จัตุรัสวิทยานุกูล หมู่ 1 บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-851315 นายดิเรก ขอพึ่ง
9 บ้านมะเกลือโนนทอง หมู่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-852925 นายธีระศักดิ์ พลนาคู
10 บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ 4 บ้านสำโรงทุ่ง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870448
11 บ้านหลุบงิ้ว หมู่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-025680,044870242 นางณหชง แววฉิมพลี
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 14 บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-025660 นายปรีชา ชำนาญกุล
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870160 นายวัชระ แก้วเพชร
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-126609 นายเฉลิมพล อินทรผล
15 บ้านโนนคร้อ หมู่ 11 บ้านโนนคร้อ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-875025 นายณรงค์ ชำนาญ
16 บ้านใหม่นาดี หมู่ 8 บ้านใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870256
17 บ้านนา หมู่ 1 บ้านนา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870345 นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
18 บ้านหนองลูกช้าง หมู่ 3 บ้านหนองลูกช้าง ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870344 นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
19 บ้านงิ้ว หมู่ 10 บ้านโนนตะโก ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-126606 นายมณีแสง นามอินทร์
20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) หมู่ 1 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-852641 นายบรรพต ทองเกิด
21 บ้านห้วยยาง หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870248 นางวรรณวรางค์ งามสกุล
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-890560
23 บ้านดอนละนาม หมู่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-890521 นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) หมู่ 12 บ้านโนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-890519 นายทนง พงศ์สมัย
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี หมู่ 7 บ้านกันกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-890600 นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) หมู่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-800615 นายภวพล อารีชาติ
27 บ้านส้มป่อย หมู่ 12 บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-803096 นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
28 บ้านโนนเชือก หมู่ 3 บ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-822667 นายมานิตย์ พรหมทอง
29 บ้านหนองม่วง หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-822668 นายสำลี พิมพ์ศรี
30 บ้านห้วยบง หมู่ 9 บ้านห้วยบง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870245 นางละมัย บัวบาง
31 บ้านห้วย หมู่ 3 บ้านห้วย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870454 นายสมชาย คชา
32 บ้านหนองโดน หมู่ 2 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870455 นายจิรายุส ทะนสุข
33 บ้านยางเครือ หมู่ 6 บ้านยางเครือ ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-875332
34 บ้านร้านหญ้า หมู่ 8 บ้านร้านหญ้า ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-875013 นางปนัดา ทีบัวบาน
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หมู่ 5 บ้านพลับ ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-126643
36 บ้านโนนฝาย หมู่ 1 บ้านโนนฝาย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870452 นายอนนท์ ประดับวงษ์
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หมู่ 1 บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-802217 นายเสถียร ชาลีเครือ
38 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านหนองลุมพุก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-802180 นายณัฐวัฒน์ รินลา
39 บ้านโสกรวกหนองซึก หมู่ 7 บ้านโสกรวกหนองซึก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870343 นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
40 บ้านหนองโสน หมู่ 11 บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-822582 นายผ่อง กุสันเทียะ
41 บ้านทามจาน หมู่ 5 บ้านหลุมปูน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870155
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี หมู่ 9 บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-803097-8
43 บ้านโคกโต่งโต้น หมู่ 12 บ้านโคกโต่งโต้น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870272 นายคนอง ไทยประสงค์
44 บ้านหลักศิลา หมู่ 5 บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-745938 -
45 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-851274 นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
46 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หมู่ 4 บ้านจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-840481 นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
47 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870586 นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
48 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หมู่ 3 บ้านหนองบัวรอง ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-851070 นายวิถีชัย คำศรี
49 บ้านเกาะมะนาว หมู่ 1 บ้านเกาะมะนาว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 -
50 จอมแก้ววิทยา หมู่ 7 บ้านเกาะแก้วศรีสุข ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-127858 นายรักษ์สันติ มลิทอง
51 โคกเพชรวิทยาคาร หมู่ 1 บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870441 นายจำนงค์ ศรสูงเนิน
52 โคกสำราญราษฎร์อำนวย หมู่ 6 บ้านโคกตาเมา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870104
53 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) หมู่ 3 บ้านโคกคึม ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870122
54 บ้านซับยาง หมู่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870135 นายจักรกริศน์ บำรุงนา
55 บ้านหนองตะครอง หมู่ 7 บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870230 นางสาวณปภา สายคำทอน
56 ปากจาบวิทยา หมู่ 9 บ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870442 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
57 บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870126 นายปราโมทย์ ขวัญยืน
58 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ หมู่ 6 บ้านโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-864052 นายไกรสร ชาติชนะ
59 บ้านโปร่งมีชัย หมู่ 7 บ้านโปร่งมีชัย ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870189 นายอุทัย แป้นสันเทียะ
60 บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 บ้านกุดตาลาด ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870113 -
61 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร หมู่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-864168 นายไสว ประทุมวงษ์
62 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) หมู่ 3 บ้านปะโค ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-127116 นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
63 บ้านหนองตะไก้ หมู่ 8 บ้านหนองตะไก้ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870274 นายสำรวม กลิ่นศรีสุข
64 ชุมชนชวนวิทยา หมู่ 15 บ้านหนองโสน ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-859210 นายวิญญู คุณกันหา
65 บ้านเสลาประชารัฐ หมู่ 6 บ้านเสลา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870275
66 หินตั้งพิทยากร หมู่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870293 นายอุดมศักดิ์ กุลพรม
67 บ้านห้วยทราย หมู่ 13 บ้านทรายทอง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-842581 นายสมชาย คำปุ้ย
68 บ้านกุดแคนสามัคคี หมู่ 7 บ้านกุดแคน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870111 นายวีระพงษ์ จันตรี
69 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) หมู่ 1 บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870473 นายดำเนิน ชาลีเครือ
70 บ้านตาล หมู่ 4 บ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-859573 นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
71 วังกะอาม หมู่ 5 บ้านวังกะอาม ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870326 นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
72 บ้านหนองอีหล่อ หมู่ 10 บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870327 นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ
73 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-859191 นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
74 บ้านกลอยสามัคคี หมู่ 5 บ้านกลอยสามัคคิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870292 นายสุวิทย์ แก้วเพชร
75 หนองกกสามัคคี หมู่ 8 บ้านหนองกก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-870262 นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
76 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) หมู่ 1 บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-859194 นายสมพร พรมชินวงศ์
77 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ 20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-859193 นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
78 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 21 บ้านหนองผักแว่น ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-859203 นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
79 บ้านทองคำพิงวิทยา หมู่ 6 บ้านทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-842781
80 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง หมู่ 9 บ้านดอนทะยิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 044-842789 นางชัชจิรา พรมสอาด
81 หัวสระวิทยา หมู่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-850489 นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
82 เขาดินพิทยารักษ์ หมู่ 5 บ้านเขาดิน ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870291 นายพินิจ หงษ์พิมพ์
83 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หมู่ 3 บ้านกุ่ม ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870290 นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
84 บ้านหนองดง หมู่ 7 บ้านหนองดง ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870288 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
85 หนองประดู่วิทยา หมู่ 4 บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-127455 นายประเมธ ภูคงคา
86 บ้านโคกแสว หมู่ 6 บ้านโคกแสว ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 044-870289 นายปรีชา ไทยแท้
87 บ้านละหานค่าย หมู่ 2 บ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870196 นายประสิทธิ์ ศรีชัย
88 บ้านตะลอมไผ่ หมู่ 1 บ้านตะลอมไผ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-810461 นายประมวล วันวาน
89 บ้านหนองจาน หมู่ 5 บ้านหนองจาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870223 นายทัดณรงค์ อ้อมกลาง
90 บ้านโคกสะอาด หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870562 นายวีรพล พิลาจันทร์
91 โป่งขุนเพชร หมู่ 4 บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-822673 นายอร่าม รอบคอบ
92 บ้านดอนกอก หมู่ 7 บ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870563 นายทศพล สมขุนทด
93 บ้านวังตะเฆ่ หมู่ 18 บ้านวังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870536 นายวสันต์ ตาลทอง
94 บ้านวังกะทะ หมู่ 2 บ้านวังกะทะ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870430 นายธนาดุล โฉมนิติตานนท์
95 บ้านหัวสะพาน หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870433 นายประกอบ พุ่มพฤกษ์
96 บ้านวังอ้ายจีด หมู่ 3 บ้านวังอ้ายจีด ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870431 นายสุชาติ ประเสริฐศรี
97 บ้านสำนักตูมกา หมู่ 5 บ้านสำนักตูมกา ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870432
98 บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 บ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870427 นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
99 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หมู่ 9 บ้านหลังสัน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870214 นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
100 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หมู่ 13 บ้านวังอุดม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-810905 นายธนาดุล โฉมนิติตานนท์
101 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หมู่ 11 บ้านปากดง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870213
102 บ้านท่าศิลา หมู่ 8 บ้านท่าบอน ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870157 นายทรง สิงห์เผ่น
103 บ้านหนองตานา หมู่ 3 บ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-897349 นายเทพสถิต อินาวัง
104 บ้านโสกปลาดุก หมู่ 2 บ้านโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-125244 นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ
105 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หมู่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-125246 นายอุดม ธรรมมา
106 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หมู่ 8 บ้านหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-897003 นายหาญ ดิเรกศิลป์
107 บ้านหัวหนอง หมู่ 4 บ้านหัวหนอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870725 นายทองสมาน น้อยวิเศษ
108 บ้านปากค่ายช่องแมว หมู่ 9 บ้านปากค่ายช่องแมว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870184 นางทัศนีย์ ปราบภัย
109 บ้านหนองโจด หมู่ 3 บ้านหนองโจด ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-897408 นายเทพพร แถววิชา
110 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-897378 นายอำนาจ ไพรเขียว
111 บ้านหนองกองแก้ว หมู่ 4 บ้านหนองกองแก้ว ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870435 นางสำอาง คำเสียง
112 บ้านห้วยยางดี หมู่ 7 บ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870429 นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
113 บ้านห้วยไฮ หมู่ 3 บ้านห้วยไฮ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870428 นายสมชาย บัวจันทร์
114 บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ 6 บ้านแจ้งใหญ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870294 นายวิรันดร์ รุจาคม
115 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 2 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 044-870394 นายบุญชู แคงสันเทียะ
116 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ หมู่ 9 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870165 นายดิเรก แจ้งจิตร
117 บ้านน้ำลาด หมู่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870558 นายสุธีร์ เคนวิเศษ
118 บ้านนาประชาสัมพันธ์ หมู่ 1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-874157 นายดิเรก แจ้งจิตร
119 บ้านวังตาท้าว หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870549 นายวิรัช ฉันทิยานนท์
120 บ้านเสลี่ยงทอง หมู่ 5 บ้านเสลี่ยงทอง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870552 นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
121 บ้านหัวสะพาน หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-874124 นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ
122 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย หมู่ 8 บ้านห้วยน้อย ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870166 นายดิเรก แจ้งจิตร
123 หินฝนวิทยาคม หมู่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870551 นายอรุณชัย ชัยภักดี
124 บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-874272
125 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) หมู่ 12 บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870270 นายสุทัศน์ ศิริสลุง
126 บ้านวังอ้ายคง หมู่ 6 บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870547 นายรังสรรค์ งูทิพย์
127 วังใหม่พัฒนา หมู่ 8 บ้านวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870535 นายทินกร ตรีรัตน์
128 บ้านวังตาเทพ หมู่ 5 บ้านวังตาเทพ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870203 นางสมพร ถาวรกาย
129 วังโพธิ์สว่างศิลป์ หมู่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870258 นายประทีป ลี้พล
130 บ้านไร่พัฒนา หมู่ 13 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-890047 นายประยูร วิไธสง
131 บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870548 นายสุณรงค์ พลลุน
132 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-890037 นางยินดี เบียดนอก
133 บ้านโนนสำราญ หมู่ 2 บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-890061
134 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-890013 -
135 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ หมู่ 10 บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870161 นายวสันต์ ยวดยิ่ง
136 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน หมู่ 14 บ้านคลองผักหวาน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870186 นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
137 บ้านสะพานหิน หมู่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870568 นายสมใจ เฮ้าจันทร์
138 บ้านโป่งนกพิทยา หมู่ 1 บ้านโป่งนก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870566 นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
139 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา หมู่ 3 บ้านโป่งขุนเพชร ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870569 นายชัยเด่น ประภาสโนบล
140 บ้านสะพานยาว หมู่ 5 บ้านสะพานยาว ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870567 นายสมาน จูแจ่ม
141 บ้านศิลาทอง หมู่ 6 บ้านศิลาทอง ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870571 นายสุทิน ลาภประเสริฐ
142 บ้านบุ่งเวียนวิทยา หมู่ 4 บ้านบุ่งเวียนวิทยา ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870182 -
143 บ้านไทรงาม หมู่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870162
144 ซับมงคลวิทยา หมู่ 8 บ้านซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870570 นายทองสุก ปุราทะกา
145 บ้านวังมน หมู่ 7 บ้านวังมน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870205 นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท
146 ซับถาวรพัฒนา หมู่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870574 นางสีสุดา จีบเกาะ
147 บ้านโคกไค หมู่ 5 บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870123 นายทวี ธรรมโชติ
148 บ้านยางเกี่ยวแฝก หมู่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870573 นายสุรพล แช่มขุนทด
149 บ้านซับหมี หมู่ 6 บ้านซับหมี ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-855285 นายสมชาติ สืบชาติ
150 บ้านห้วยเกตุ หมู่ 2 บ้านห้วยเกตุ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870460 นายเจน พรมสอาด
151 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี หมู่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 นายอาวุธ เป็นไทย
152 อนุบาลเทพสถิต หมู่ 1 บ้านวะตะแบก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-857104 นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
153 บ้านดงลาน หมู่ 11 บ้านดงลาน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870140 -
154 บ้านช่องสำราญ หมู่ 8 บ้านช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870128 นายสมบัติ ปักครึก
155 บ้านซับไทร หมู่ 15 บ้านซับไทร ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870132 นายสมพร พุฒกาง
156 บ้านยางเตี้ยโคกรัง หมู่ 5 บ้านโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870572 นายอาวุธ เป็นไทย
157 บ้านประดู่งาม หมู่ 8 บ้านประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870437 นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
158 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-864898 นายฉลอง พัฒนกุลเดช
159 บ้านหนองจะบก หมู่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
160 บ้านโนนมะกอกงาม หมู่ 13 บ้านหินเพิงพัฒนา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870436 นายฌานธร บุญทัน
161 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870439 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
162 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี หมู่ 9 บ้านวังบายศรี ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870575 นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
163 บ้านวังคมคาย หมู่ 6 บ้านวังคมคาย ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 044-870438
164 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล หมู่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870593 นายสมภาษณ์ รอดเวียง
165 บ้านหนองดินดำ หมู่ 10 บ้านหนองดินดำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870226 นายสมชาย ขอสินกลาง
166 บ้านขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-846031 นายสุระ บารมีช่วย
167 บ้านหนองขาม หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870440 นายสุริยน แก้วคะตา
168 บ้านหนองแขม หมู่ 6 บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870222 นายภูริช ผ่องแผ้ว
169 บ้านโกรกกุลา หมู่ 8 บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870116 นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ
170 บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ 9 บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870212 นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
171 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-846409 นายธีระศักดิ์ พลนาคู
172 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี หมู่ 2 บ้านโกรกตาแป้น ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-822580 นายนาคพงษ์ จงกลาง
173 รังงามวิทยา หมู่ 4 บ้านรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-822579 นายมีเดช คุณอุตส่าห์
174 บ้านหนองตอ หมู่ 5 บ้านหนองตอ ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870229 นางอุไร จงกลาง
175 ดอนเปล้าศึกษา หมู่ 7 บ้านดอนเปล้าพัฒนา ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870106 นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
176 บ้านโสกคร้อ หมู่ 15 บ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870215 นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
177 บ้านหนองผักชี หมู่ 12 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-846408 นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
178 บ้านบะเสียว หมู่ 6 บ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-846407 นายมังกร จันทร์สิงห์
179 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หมู่ 3 บ้านหนองฉิม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-846410 นายวินัย พันธุ์มี
180 ซับใหญ่วิทยาคม หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-731057 นายจิมมี่ ทองพิมพ์
181 บ้านซับเจริญสุข หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870130 นายศรายุทธ ปาปะกัง
182 บ้านวังพง หมู่ 2 บ้านวังพง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870204 นายสุนทร ตับกลาง
183 บ้านบุฉนวน หมู่ 6 บ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870183 นายสมชาย ศรีภิรมย์
184 บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870178 นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
185 บ้านตลุกคูณพัฒนา หมู่ 8 บ้านตลุกคูณ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870147 นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค
186 บ้านเขื่อนลั่น หมู่ 1 บ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870118 นายวิเชียร พรศิวกุลวงศ์
187 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870231 นางปราณีต ลีหัวสระ
188 บ้านซับใหม่ หมู่ 6 บ้านซับใหม่ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870556 นายสุเทพ สื่อกลาง
189 บ้านวังกุง หมู่ 4 บ้านวังกุง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870200 นายยุทธนา มุกดา
190 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ หมู่ 5 บ้านซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870202 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
191 บ้านท่ากูบ หมู่ 1 บ้านท่ากูบ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-822612 นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
192 บ้านโป่งเกต หมู่ 2 บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870185 นายสายัณห์ ขอพันดุง
193 บ้านวังขอนสัก หมู่ 3 บ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870201 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
194 บ้านท่าชวน หมู่ 6 บ้านท่าชวน ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130 044-870152

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th