จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 แหล่งอ้างอิง : obec data management center 2015
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมนักเรียน ห้องเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม

Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 134

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 135

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 140

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 143

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 147

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 150

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 153

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 156

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 166

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 167

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 171

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 172

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 176

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 177

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 180

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 181

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 184

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 185

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 188

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 189

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 192

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 193

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 196

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 197

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 200

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 201

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 204

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 205

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 208

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 209

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 212

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 213

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 216

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 217

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 220

Notice: Undefined variable: result in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 221

Notice: Undefined variable: summ in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 227

Notice: Undefined variable: sumf in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 228

Notice: Undefined variable: sumstu in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 230

Notice: Undefined variable: sumroom in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 232
รวม
Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 321

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 322

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 323

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 324

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 325

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 326

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 327

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 328

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 329

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 330

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 331

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 332

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 333

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 334

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 335

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 336

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 337

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 338

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 339

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 340

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 341

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 342

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 343

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 344

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 345

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 346

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 347

Notice: Undefined variable: result2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 348

Notice: Undefined variable: Sum_m_all in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 349

Notice: Undefined variable: Sum_f_all in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 350

Notice: Undefined variable: Sum_mf_all in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 351

Notice: Undefined variable: Sum_r in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 352

Notice: Undefined variable: Sum_a1 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 355

Notice: Undefined variable: Sum_a2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 356

Notice: Undefined variable: Sum_p1 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 358

Notice: Undefined variable: Sum_p2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 359

Notice: Undefined variable: Sum_p3 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 360

Notice: Undefined variable: Sum_p4 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 361

Notice: Undefined variable: Sum_p5 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 362

Notice: Undefined variable: Sum_p6 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 363

Notice: Undefined variable: Sum_m1 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 364

Notice: Undefined variable: Sum_m2 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 365

Notice: Undefined variable: Sum_m3 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 366

Notice: Undefined variable: Sum_m4 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 367

Notice: Undefined variable: Sum_m5 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 368

Notice: Undefined variable: Sum_m6 in /home/www/html/datacenter/sumstudent58.php on line 369

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th