Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)
วันศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-056385 , 044-056386
โทรสาร 044-056387 , 044-056388
E-mail info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://www.chaiyaphum3.go.th
ระยะทางถึงจังหวัดชัยภูมิ 38 กิโลเมตร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สภาพทั่วไป
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตั้งอยู่หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
     ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีพื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่
          1. อำเภอจัตุรัส
          2. อำเภอบำเหน็จณรงค์
          3. อำเภอเทพสถิต
          4. อำเภอเนินสง่า
          5. อำเภอหนองบัวระเหว
          6. อำเภอซับใหญ่
     มีพื้นที่จำนวน 3,343.31 ตารางกิโลเมตร
ติดต่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-056385 , 044-056386
สภาพทางภูมิศาสตร์
     สภาพทางภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่เป็นที่ราบสูงติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นเขตพื้นที่อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่บางส่วน สำหรับพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของประชากรได้แก่ บึงระเหว บึงละหาน และแม่น้ำชี ที่ราบลุ่มดังกล่าวได้แก่อาณาเขตของอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ แม่น้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำชี ไหลผ่านทางตอนเหนือของอำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเนินสง่า ภูเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาพังเหย
การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับพื้นที่ต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
     1. สำนักเขตพื้นที่การศึกษา กับกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา – สระบุรี) ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางทั้งสิ้น 304 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถที่สถานีจัตุรัส ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงจังหวัดชัยภูมิ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว) ระยะทาง 38 กิโลเมตร
     3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงที่ว่าการอำเภอในเขตบริการ มีระยะทางดังนี้
          1. อำเภอบำเหน็จณรงค์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
          2. อำเภอเทพสถิต ระยะทาง 58 กิโลเมตร
          3. อำเภอเนินสง่า ระยะทาง 18 กิโลเมตร
          4. อำเภอหนองบัวระเหว ระยะทาง 29 กิโลเมตร
          5. อำเภอซับใหญ่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร
กลุ่มอำนวยการ
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มนโยบายและแผน
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มบริหารงานบุคคล
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
------ไม่พบข้อมูล------
หน่วยตรวจสอบภายใน
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (BOBEC)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
------ไม่พบข้อมูล------
กลุ่มกฎหมายและคดี
------ไม่พบข้อมูล------
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th