Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลการจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ปีที่ได้รับ รูปแบบ งบประมาณ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2555 TCL10 199000
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 2553 CL10 354360
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2553 CC3 136680
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 2555 TCL10 199000
5 36030005 บ้านท่าแตง 2561 CC1 163500
6 36030006 บ้านเดื่อ 2555 MCC Type 2 161500
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 2555 TCL10 199000
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 2553 CL20 566460
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 2552 CL10 343120
10 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 2559 คอมทดแทน 118000
11 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 2559 คอมทดแทน 39900
12 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 2550 CL5 149460
13 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2555 TCL10 199000
14 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2560 CC2 216600
15 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2553 CC2 173600
16 36030015 บ้านโนนคร้อ 2554 MC10 Type 1 354000
17 36030016 บ้านใหม่นาดี 2559 คอมทดแทน 56200
18 36030016 บ้านใหม่นาดี 2552 CL5 181460
19 36030018 บ้านนา 2555 MCC Type 2 161500
20 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 2555 MCC Type 2 161500
21 36030020 บ้านงิ้ว 2554 CL20 Type 3 556500
22 36030020 บ้านงิ้ว 2562 IC1 271340
23 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2554 CL20 Type 1 559800
24 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2563 IC2 Type1 302820
25 36030022 บ้านห้วยยาง 2561 CC1 163500
26 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2555 PCL10 Type 1 346800
27 36030024 บ้านดอนละนาม 2555 TCL10 199000
28 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2554 CL20 Type 1 559800
29 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 2555 PCC Type 3 153800
30 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 2553 CC2 173600
31 36030028 บ้านส้มป่อย 2554 CC Type 1 149800
32 36030028 บ้านส้มป่อย 2553 MC20 566360
33 36030028 บ้านส้มป่อย 2564 IC3 297400
34 36030029 บ้านโนนเชือก 2562 IC1 271340
35 36030029 บ้านโนนเชือก 2554 CL10 Type 1 346800
36 36030030 บ้านหนองม่วง 2554 MC20 Type 1 566000
37 36030030 บ้านหนองม่วง 2563 IC2 Type1 302820
38 36030031 บ้านห้วยบง 2555 MCC Type 2 161500
39 36030032 บ้านห้วย 2561 CC1 163500
40 36030033 บ้านหนองโดน 2561 CC1 163500
41 36030034 บ้านยางเครือ 2561 CC1 163500
42 36030035 บ้านร้านหญ้า 2553 CC2 173600
43 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 2555 MCC Type 2 161500
44 36030037 บ้านโนนฝาย 2561 CC1 163500
45 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2553 MC20 566360
46 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 2563 IC2 Type1 302820
47 36030040 บ้านหนองลุมพุก 2564 IC3 297400
48 36030040 บ้านหนองลุมพุก 2553 MC10 354360
49 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 2555 MCC Type 2 161500
50 36030042 บ้านหนองโสน 2555 MCL10 Type 2 359500
51 36030043 บ้านทามจาน 2561 CC1 163500
52 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 2559 คอมทดแทน 183800
53 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 2553 CL10-D2 290000
54 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 2551 CL10 324370
55 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 2562 IC1 271340
56 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 2554 CL10 Type 2 343200
57 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 2564 IC3 297400
58 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 2553 CL10 354360
59 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 2555 MCC Type 2 161500
60 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 2555 MCC Type 2 161500
61 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 2555 MCC Type 2 161500
62 36030051 บ้านเกาะมะนาว 2563 IC2 Type1 302820
63 36030051 บ้านเกาะมะนาว 2554 CC Type 1 149800
64 36030051 บ้านเกาะมะนาว 2553 MC20 566360
65 36030052 จอมแก้ววิทยา 2555 MCC Type 2 161500
66 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 2563 IC2 Type1 302820
67 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 2553 MC10 354360
68 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 2561 CC1 163500
69 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 2555 TCL10 199000
70 36030056 บ้านซับยาง 2555 PCC Type 3 153800
71 36030057 บ้านหนองตะครอง 2555 MCC Type 1 121500
72 36030058 ปากจาบวิทยา 2554 CL10 Type 1 346800
73 36030058 ปากจาบวิทยา 2562 IC1 271340
74 36030059 บ้านโคกสะอาด 2559 คอมทดแทน 40100
75 36030059 บ้านโคกสะอาด 2549 CL5 149460
76 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2555 PCL10 Type 1 346800
77 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 2560 CC1 165400
78 36030062 บ้านกุดตาลาด 2561 CC1 163500
79 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2549 CL15 431420
80 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2559 คอมทดแทน 176900
81 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 2553 CL10 354360
82 36030065 บ้านหนองตะไก้ 2562 IC1 271340
83 36030065 บ้านหนองตะไก้ 2554 MC10 Type 1 354000
84 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 2555 PCL30 Type 3 767200
85 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 2559 คอมทดแทน 53900
86 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 2552 CL5 181460
87 36030068 หินตั้งพิทยากร 2560 CC1 165400
88 36030069 บ้านห้วยทราย 2554 CL20 Type 1 559800
89 36030069 บ้านห้วยทราย 2562 IC1 271340
90 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 2553 CL10 354360
91 36030072 บ้านตาล 2550 CL10 329120
92 36030072 บ้านตาล 2559 คอมทดแทน 53500
93 36030073 วังกะอาม 2555 TCL10 199000
94 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 2561 CC1 163500
95 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2555 MCL10 Type 2 359500
96 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 2561 CC1 163500
97 36030078 หนองกกสามัคคี 2555 PCC Type 2 117600
98 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 2554 MC30 Type 2 766000
99 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2553 MC20 566360
100 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2554 CC Type 1 149800
101 36030081 บ้านหนองผักแว่น 2553 CL10 354360
102 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 2555 MCC Type 2 161500
103 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
104 36030084 หัวสระวิทยา 2553 MC10 354360
105 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 2555 PCC Type 2 117600
106 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2555 PCC Type 3 153800
107 36030087 บ้านหนองดง 2561 CC1 163500
108 36030088 หนองประดู่วิทยา 2560 CC2 216600
109 36030089 บ้านโคกแสว 2555 TCL10 199000
110 36030090 บ้านละหานค่าย 2559 คอมทดแทน 55900
111 36030090 บ้านละหานค่าย 2551 CL10 324370
112 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 2555 PCC Type 3 153800
113 36030092 บ้านหนองจาน 2561 CC1 163500
114 36030093 บ้านโคกสะอาด 2559 คอมทดแทน 124000
115 36030093 บ้านโคกสะอาด 2550 CL10 329120
116 36030095 โป่งขุนเพชร 2562 IC1 271340
117 36030095 โป่งขุนเพชร 2555 MCL10 Type 1 364000
118 36030096 บ้านดอนกอก 2555 PCC Type 3 153800
119 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 2554 CC Type 1 149800
120 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 2552 CL10 343120
121 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 2559 คอมทดแทน 237000
122 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 2564 IC4 418400
123 36030099 บ้านวังกะทะ 2554 CL20 Type 1 559800
124 36030100 บ้านหัวสะพาน 2559 คอมทดแทน 122200
125 36030100 บ้านหัวสะพาน 2555 PCL10 Type 1 346800
126 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 2554 CL10 Type 1 346800
127 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 2562 IC1 271340
128 36030102 บ้านสำนักตูมกา 2555 MCL10 Type 2 359500
129 36030102 บ้านสำนักตูมกา 2562 IC1 271340
130 36030103 บ้านท่าโป่ง 2559 คอมทดแทน 252400
131 36030103 บ้านท่าโป่ง 2553 CL10-D2 290000
132 36030103 บ้านท่าโป่ง 2550 CL25 641020
133 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 2555 PCC Type 3 153800
134 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 2555 PCC Type 3 153800
135 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 2561 CC1 163500
136 36030107 บ้านท่าศิลา 2560 CC1 165400
137 36030108 บ้านหนองตานา 2555 MCL10 Type 1 364000
138 36030109 บ้านโสกปลาดุก 2563 IC2 Type1 302820
139 36030109 บ้านโสกปลาดุก 2553 MC10 354360
140 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2555 PCC Type 3 153800
141 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2555 PCL20 Type 3 559200
142 36030112 บ้านหัวหนอง 2561 CC1 163500
143 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 2553 CC3 136680
144 36030114 บ้านหนองโจด 2552 CL5 181460
145 36030114 บ้านหนองโจด 2559 คอมทดแทน 114500
146 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2554 CL20 Type 1 559800
147 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2550 CL15 431420
148 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 2559 คอมทดแทน 190200
149 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 2555 TCL10 199000
150 36030117 บ้านห้วยยางดี 2560 CC1 165400
151 36030118 บ้านห้วยไฮ 2561 CC1 163500
152 36030118 บ้านห้วยไฮ 2550 CC 106820
153 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 2555 PCC Type 3 153800
154 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 2561 CC1 163500
155 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 2549 CC 106820
156 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2555 MCC Type 2 161500
157 36030122 บ้านน้ำลาด 2559 คอมทดแทน 117600
158 36030122 บ้านน้ำลาด 2549 CL10 329120
159 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 2554 MC20 Type 1 566000
160 36030124 บ้านวังตาท้าว 2553 MC10 354360
161 36030124 บ้านวังตาท้าว 2563 IC2 Type1 302820
162 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 2553 CC2 173600
163 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 2559 คอมทดแทน 112000
164 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 2549 CL10 329120
165 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 2561 CC1 163500
166 36030128 หินฝนวิทยาคม 2562 IC1 271340
167 36030128 หินฝนวิทยาคม 2554 CL20 Type 1 559800
168 36030129 บ้านโคกสะอาด 2555 PCC Type 3 153800
169 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 2555 PCC Type 2 117600
170 36030131 บ้านวังอ้ายคง 2549 CL15 431420
171 36030131 บ้านวังอ้ายคง 2559 คอมทดแทน 121500
172 36030132 วังใหม่พัฒนา 2563 IC2 Type1 302820
173 36030132 วังใหม่พัฒนา 2553 MC20 566360
174 36030133 บ้านวังตาเทพ 2555 PCC Type 3 161500
175 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 2555 MCC Type 2 161500
176 36030135 บ้านไร่พัฒนา 2553 MC20 566360
177 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 2555 PCC Type 3 153800
178 36030137 บ้านหนองใหญ่ 2555 PCC Type 3 153800
179 36030138 บ้านโนนสำราญ 2555 MCC Type 2 161500
180 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 2549 CL5 149460
181 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 2559 คอมทดแทน 51200
182 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2555 PCC Type 2 117600
183 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 2555 MCC Type 2 161500
184 36030142 บ้านสะพานหิน 2554 MC20 Type 2 554000
185 36030142 บ้านสะพานหิน 2563 IC2 Type2 289320
186 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 2554 MC20 Type 2 554000
187 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2562 IC1 271340
188 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2554 MC20 Type 1 566000
189 36030145 บ้านสะพานยาว 2554 CL20 Type 1 559800
190 36030146 บ้านศิลาทอง 2562 IC1 271340
191 36030146 บ้านศิลาทอง 2554 CL10 Type 1 346800
192 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 2553 CC2 173600
193 36030148 บ้านไทรงาม 2555 MCL10 Type 1 364000
194 36030149 ซับมงคลวิทยา 2553 MC20 566360
195 36030149 ซับมงคลวิทยา 2563 IC2 Type2 289320
196 36030150 บ้านวังมน 2555 PCC Type 3 153800
197 36030151 ซับถาวรพัฒนา 2561 CC1 163500
198 36030152 บ้านโคกไค 2555 TCL10 199000
199 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2553 CL10-D2 290000
200 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2551 CL10 324370
201 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2564 IC4 418400
202 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2559 คอมทดแทน 251800
203 36030155 บ้านซับหมี 2555 PCC Type 3 153800
204 36030157 บ้านห้วยเกตุ 2555 PCL10 Type 1 346800
205 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
206 36030159 อนุบาลเทพสถิต 2554 CL30 Type 1 770300
207 36030161 บ้านดงลาน 2555 PCC Type 3 153800
208 36030162 บ้านช่องสำราญ 2561 CC1 163500
209 36030163 บ้านซับไทร 2561 CC1 163500
210 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2554 MC20 Type 1 566000
211 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2563 IC2 Type2 289320
212 36030165 บ้านประดู่งาม 2555 PCC Type 3 153800
213 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2559 คอมทดแทน 234800
214 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2552 CL10 343120
215 36030167 บ้านหนองจะบก 2559 คอมทดแทน 55900
216 36030167 บ้านหนองจะบก 2551 CL10 324370
217 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 2555 PCC Type 3 153800
218 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2554 MC20 Type 2 554000
219 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2564 IC4 418400
220 36030171 บ้านวังคมคาย 2554 CL10 Type 1 346800
221 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2564 IC3 297400
222 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2553 CL10-D2 290000
223 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2559 คอมทดแทน 181700
224 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2552 CL10 343120
225 36030174 บ้านหนองดินดำ 2555 MCC Type 2 161500
226 36030175 บ้านขี้เหล็ก 2553 MC20 354360
227 36030175 บ้านขี้เหล็ก 2562 IC1 271340
228 36030176 บ้านหนองขาม 2551 CL10 324370
229 36030176 บ้านหนองขาม 2559 คอมทดแทน 52200
230 36030177 บ้านหนองแขม 2553 CL10 354360
231 36030178 บ้านโกรกกุลา 2555 MCC Type 2 161500
232 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 2561 CC1 163500
233 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 2564 IC3 297400
234 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 2550 CL15 431420
235 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 2559 คอมทดแทน 116900
236 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 2553 CL10 354360
237 36030182 รังงามวิทยา 2554 CC Type 1 149800
238 36030182 รังงามวิทยา 2553 CL10 354360
239 36030183 บ้านหนองตอ 2555 PCC Type 3 153800
240 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 2561 CC1 163500
241 36030185 บ้านโสกคร้อ 2555 PCC Type 3 153800
242 36030186 บ้านหนองผักชี 2553 CL10 354360
243 36030187 บ้านบะเสียว 2555 PCC Type 2 117600
244 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 2555 MCL30 Type 1 788000
245 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 2555 PCL30 Type 1 770300
246 36030191 บ้านซับเจริญสุข 2555 PCC Type 3 153800
247 36030192 บ้านวังพง 2552 CL5 181460
248 36030192 บ้านวังพง 2559 คอมทดแทน 39300
249 36030193 บ้านบุฉนวน 2562 IC1 271340
250 36030193 บ้านบุฉนวน 2554 CL20 Type 1 559800
251 36030194 บ้านโนนสะอาด
252 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 2553 CL10 354360
253 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 2555 TCL10 199000
254 36030198 บ้านหนองนกเขียน 2561 CC1 163500
255 36030199 บ้านซับใหม่ 2553 MC10 354360
256 36030199 บ้านซับใหม่ 2554 CC Type 1 149800
257 36030200 บ้านวังกุง 2553 CC3 136680
258 36030200 บ้านวังกุง 2550 CL5 149460
259 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 2555 MCC Type 1 121500
260 36030202 บ้านท่ากูบ 2553 CL10-D2 290000
261 36030202 บ้านท่ากูบ 2559 คอมทดแทน 121900
262 36030202 บ้านท่ากูบ 2564 IC3 297400
263 36030202 บ้านท่ากูบ 2551 CL10 324370
264 36030203 บ้านโป่งเกต 2561 CC1 163500
265 36030204 บ้านวังขอนสัก 2561 CC1 163500
266 36030205 บ้านท่าชวน เรียนรวม
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th