Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการเข้าร่วมโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน กรอกข้อมูล
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) พิมพ์รายงาน
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) พิมพ์รายงาน
4 36030004 บ้านร่วมมิตร พิมพ์รายงาน
5 36030005 บ้านท่าแตง พิมพ์รายงาน
6 36030006 บ้านเดื่อ พิมพ์รายงาน
7 36030007 บ้านสำโรงโคก พิมพ์รายงาน
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง พิมพ์รายงาน
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว พิมพ์รายงาน
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม พิมพ์รายงาน
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา พิมพ์รายงาน
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล พิมพ์รายงาน
14 36030015 บ้านโนนคร้อ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
15 36030016 บ้านใหม่นาดี พิมพ์รายงาน
16 36030018 บ้านนา พิมพ์รายงาน
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง พิมพ์รายงาน
18 36030020 บ้านงิ้ว พิมพ์รายงาน
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
20 36030022 บ้านห้วยยาง พิมพ์รายงาน
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก พิมพ์รายงาน
22 36030024 บ้านดอนละนาม พิมพ์รายงาน
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี พิมพ์รายงาน
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) พิมพ์รายงาน
26 36030028 บ้านส้มป่อย คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
27 36030029 บ้านโนนเชือก คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
28 36030030 บ้านหนองม่วง คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
29 36030031 บ้านห้วยบง พิมพ์รายงาน
30 36030032 บ้านห้วย พิมพ์รายงาน
31 36030033 บ้านหนองโดน พิมพ์รายงาน
32 36030034 บ้านยางเครือ พิมพ์รายงาน
33 36030035 บ้านร้านหญ้า พิมพ์รายงาน
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) พิมพ์รายงาน
35 36030037 บ้านโนนฝาย พิมพ์รายงาน
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) พิมพ์รายงาน
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก พิมพ์รายงาน
39 36030042 บ้านหนองโสน พิมพ์รายงาน
40 36030043 บ้านทามจาน พิมพ์รายงาน
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) พิมพ์รายงาน
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) พิมพ์รายงาน
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
48 36030052 จอมแก้ววิทยา พิมพ์รายงาน
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร พิมพ์รายงาน
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พิมพ์รายงาน
52 36030056 บ้านซับยาง พิมพ์รายงาน
53 36030057 บ้านหนองตะครอง พิมพ์รายงาน
54 36030058 ปากจาบวิทยา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
55 36030059 บ้านโคกสะอาด พิมพ์รายงาน
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พิมพ์รายงาน
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
58 36030062 บ้านกุดตาลาด พิมพ์รายงาน
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ พิมพ์รายงาน
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา พิมพ์รายงาน
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ พิมพ์รายงาน
64 36030068 หินตั้งพิทยากร คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
65 36030069 บ้านห้วยทราย พิมพ์รายงาน
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
67 36030072 บ้านตาล พิมพ์รายงาน
68 36030073 วังกะอาม คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ พิมพ์รายงาน
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) พิมพ์รายงาน
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี พิมพ์รายงาน
72 36030078 หนองกกสามัคคี พิมพ์รายงาน
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) พิมพ์รายงาน
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น พิมพ์รายงาน
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา พิมพ์รายงาน
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง พิมพ์รายงาน
78 36030084 หัวสระวิทยา พิมพ์รายงาน
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
81 36030087 บ้านหนองดง พิมพ์รายงาน
82 36030088 หนองประดู่วิทยา พิมพ์รายงาน
83 36030089 บ้านโคกแสว คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
84 36030090 บ้านละหานค่าย พิมพ์รายงาน
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ พิมพ์รายงาน
86 36030092 บ้านหนองจาน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
87 36030093 บ้านโคกสะอาด คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
88 36030095 โป่งขุนเพชร คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
89 36030096 บ้านดอนกอก พิมพ์รายงาน
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
91 36030099 บ้านวังกะทะ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
92 36030100 บ้านหัวสะพาน พิมพ์รายงาน
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
95 36030103 บ้านท่าโป่ง คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน พิมพ์รายงาน
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง พิมพ์รายงาน
99 36030107 บ้านท่าศิลา พิมพ์รายงาน
100 36030108 บ้านหนองตานา พิมพ์รายงาน
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
104 36030112 บ้านหัวหนอง คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว พิมพ์รายงาน
106 36030114 บ้านหนองโจด คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว พิมพ์รายงาน
109 36030117 บ้านห้วยยางดี พิมพ์รายงาน
110 36030118 บ้านห้วยไฮ พิมพ์รายงาน
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ พิมพ์รายงาน
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี พิมพ์รายงาน
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ พิมพ์รายงาน
114 36030122 บ้านน้ำลาด พิมพ์รายงาน
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ พิมพ์รายงาน
116 36030124 บ้านวังตาท้าว พิมพ์รายงาน
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง พิมพ์รายงาน
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย พิมพ์รายงาน
120 36030128 หินฝนวิทยาคม พิมพ์รายงาน
121 36030129 บ้านโคกสะอาด พิมพ์รายงาน
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) พิมพ์รายงาน
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
124 36030132 วังใหม่พัฒนา พิมพ์รายงาน
125 36030133 บ้านวังตาเทพ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ พิมพ์รายงาน
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห พิมพ์รายงาน
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ พิมพ์รายงาน
130 36030138 บ้านโนนสำราญ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ พิมพ์รายงาน
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ พิมพ์รายงาน
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พิมพ์รายงาน
134 36030142 บ้านสะพานหิน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา พิมพ์รายงาน
137 36030145 บ้านสะพานยาว พิมพ์รายงาน
138 36030146 บ้านศิลาทอง พิมพ์รายงาน
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา พิมพ์รายงาน
140 36030148 บ้านไทรงาม พิมพ์รายงาน
141 36030149 ซับมงคลวิทยา พิมพ์รายงาน
142 36030150 บ้านวังมน พิมพ์รายงาน
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา พิมพ์รายงาน
144 36030152 บ้านโคกไค พิมพ์รายงาน
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
146 36030155 บ้านซับหมี คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ พิมพ์รายงาน
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี พิมพ์รายงาน
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
150 36030161 บ้านดงลาน พิมพ์รายงาน
151 36030162 บ้านช่องสำราญ พิมพ์รายงาน
152 36030163 บ้านซับไทร พิมพ์รายงาน
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
154 36030165 บ้านประดู่งาม พิมพ์รายงาน
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
156 36030167 บ้านหนองจะบก พิมพ์รายงาน
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม พิมพ์รายงาน
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
159 36030171 บ้านวังคมคาย พิมพ์รายงาน
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พิมพ์รายงาน
161 36030174 บ้านหนองดินดำ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
163 36030176 บ้านหนองขาม พิมพ์รายงาน
164 36030177 บ้านหนองแขม พิมพ์รายงาน
165 36030178 บ้านโกรกกุลา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา พิมพ์รายงาน
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พิมพ์รายงาน
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
169 36030182 รังงามวิทยา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
170 36030183 บ้านหนองตอ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา พิมพ์รายงาน
172 36030185 บ้านโสกคร้อ พิมพ์รายงาน
173 36030186 บ้านหนองผักชี คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
174 36030187 บ้านบะเสียว พิมพ์รายงาน
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข พิมพ์รายงาน
178 36030192 บ้านวังพง พิมพ์รายงาน
179 36030193 บ้านบุฉนวน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
180 36030194 บ้านโนนสะอาด พิมพ์รายงาน
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา พิมพ์รายงาน
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น พิมพ์รายงาน
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน พิมพ์รายงาน
184 36030199 บ้านซับใหม่ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
185 36030200 บ้านวังกุง พิมพ์รายงาน
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
187 36030202 บ้านท่ากูบ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
188 36030203 บ้านโป่งเกต พิมพ์รายงาน
189 36030204 บ้านวังขอนสัก พิมพ์รายงาน
190 36030205 บ้านท่าชวน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th