Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส 57.38 38.44 42.50 38.59 44.23
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส 47.19 37.50 39.38 30.66 38.68
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส 55.45 24.84 35.63 39.36 38.82
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส 55.05 27.50 40.00 36.75 39.83
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส 70.00 52.50 50.00 46.50 54.75
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส 53.79 41.67 36.67 31.00 40.78
7 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส 41.71 31.07 32.14 35.54 35.12
8 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 50.20 36.29 35.62 34.87 39.25
9 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส 49.70 30.83 33.33 38.10 37.99
10 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส 49.75 33.75 35.00 27.88 36.60
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส 62.13 50.83 55.00 54.04 55.50
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส 49.44 30.56 37.22 34.14 37.84
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส 57.11 24.64 38.57 39.89 40.05
14 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส 51.11 25.23 35.91 38.91 37.79
15 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส 47.75 30.25 26.00 34.33 34.58
16 บ้านนา จัตุรัส 54.00 35.00 27.50 33.75 37.56
17 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส 42.00 17.50 28.75 29.94 29.55
18 บ้านงิ้ว จัตุรัส 40.75 29.55 25.00 27.89 30.80
19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส 42.93 27.10 30.60 29.13 32.44
20 บ้านห้วยยาง จัตุรัส 59.56 33.75 42.50 34.31 42.53
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส 47.18 27.14 27.14 29.68 32.79
22 บ้านดอนละนาม จัตุรัส 54.00 30.00 41.67 37.89 40.89
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 57.63 43.96 37.50 31.85 42.74
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส 46.63 35.31 40.63 35.75 39.58
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส 61.13 35.42 37.50 39.17 43.31
26 บ้านส้มป่อย จัตุรัส 47.50 26.07 24.64 31.21 32.36
27 บ้านโนนเชือก จัตุรัส 61.25 38.41 40.91 43.09 45.92
28 บ้านหนองม่วง จัตุรัส 60.38 29.60 39.60 35.84 41.36
29 บ้านห้วยบง จัตุรัส 58.30 56.00 39.00 35.15 47.11
30 บ้านห้วย จัตุรัส 42.25 20.00 35.00 38.50 33.94
31 บ้านหนองโดน จัตุรัส 55.13 20.00 25.00 36.00 34.03
32 บ้านยางเครือ จัตุรัส 49.35 24.50 39.00 37.40 37.56
33 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส 49.13 31.04 27.92 38.10 36.55
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 46.71 28.75 32.50 30.83 34.70
35 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 35.50 25.00 25.00 31.25 29.19
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส 50.71 27.35 44.41 41.50 40.99
37 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส 46.46 24.81 33.85 30.19 33.83
38 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส 44.21 32.50 44.17 29.79 37.67
39 บ้านหนองโสน จัตุรัส 55.80 35.45 32.73 40.86 41.21
40 บ้านทามจาน จัตุรัส 42.56 29.38 30.00 29.88 32.96
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส 47.51 27.74 35.85 32.57 35.92
42 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส 45.44 36.25 28.13 34.31 36.03
43 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส 55.39 32.95 35.45 40.55 41.09
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส 54.17 27.50 38.33 32.71 38.18
45 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส 43.60 28.46 23.46 31.12 31.66
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส 40.75 40.00 31.00 23.75 33.88
47 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 35.77 25.50 31.00 27.73 30.00
48 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ 60.13 33.13 46.25 38.06 44.39
49 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ 43.88 30.13 27.00 30.75 32.94
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ 33.50 72.50 25.00 32.50 40.88
51 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 44.83 24.72 30.56 30.61 32.68
52 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 30.38 26.88 17.50 21.50 24.07
53 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ 61.63 29.38 31.25 32.81 38.77
54 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ 59.33 28.75 34.17 42.25 41.13
55 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ 49.34 32.50 36.25 35.00 38.27
56 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ 60.63 27.08 32.50 35.88 39.02
57 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ 40.44 30.63 33.75 25.25 32.52
58 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
59 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ 46.77 27.29 32.08 36.48 35.66
60 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 44.65 23.83 22.33 29.05 29.97
61 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ 39.73 23.00 32.50 32.90 32.03
62 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ 47.20 28.55 30.18 33.56 34.87
63 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ 54.50 17.50 65.00 39.50 44.13
64 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ 58.50 28.13 40.00 46.19 43.21
65 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ 39.83 24.58 30.00 28.29 30.68
66 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 47.83 27.92 31.67 37.21 36.16
67 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 47.33 25.53 30.53 32.18 33.89
68 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ 58.63 32.50 42.50 25.63 39.82
69 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ 38.75 23.00 28.00 20.95 27.68
70 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ 49.52 33.75 37.19 39.20 39.92
71 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 50.00 35.83 31.67 40.75 39.56
72 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 38.44 24.38 24.38 27.31 28.63
73 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ 53.97 30.45 33.81 31.78 37.50
74 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ 56.14 35.18 46.07 45.73 45.78
75 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ 39.81 28.06 28.33 28.00 31.05
76 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ 43.25 23.75 36.25 33.75 34.25
77 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ 44.25 40.00 27.50 34.88 36.66
78 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ 48.98 28.54 28.33 31.19 34.26
79 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ 61.63 51.25 67.50 57.00 59.35
80 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 55.35 27.25 38.00 37.43 39.51
81 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ 43.28 36.88 40.00 29.47 37.41
82 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ 55.92 44.58 47.50 37.58 46.40
83 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ 46.09 25.00 36.25 35.19 35.63
84 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว 48.75 29.29 30.00 33.07 35.28
85 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว 44.95 23.50 44.00 34.15 36.65
86 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว 47.17 54.17 45.00 43.42 47.44
87 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว 43.63 23.75 18.75 29.94 29.02
88 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว 52.68 31.07 27.14 31.86 35.69
89 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว 54.47 39.69 45.00 33.16 43.08
90 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 52.99 27.25 26.33 35.23 35.45
91 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว 39.23 24.39 23.64 29.25 29.13
92 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว 52.81 28.96 42.50 49.44 43.43
93 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว 48.27 30.21 33.33 41.06 38.22
94 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว 41.47 25.63 17.50 28.34 28.24
95 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว 46.03 26.15 32.50 32.24 34.23
96 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว 30.42 25.83 18.33 25.17 24.94
97 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว 35.50 29.38 26.25 29.88 30.25
98 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว 32.33 25.83 18.33 27.08 25.89
99 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว 34.81 23.75 36.25 40.69 33.88
100 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว 53.90 28.13 47.08 45.79 43.73
101 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว 48.98 25.00 37.00 35.43 36.60
102 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว 44.60 35.50 39.00 35.35 38.61
103 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 47.66 27.50 30.88 35.82 35.47
104 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว 51.44 28.13 38.75 34.38 38.18
105 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว 41.13 21.88 22.50 20.06 26.39
106 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว 57.65 30.83 29.58 38.94 39.25
107 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว 44.19 28.69 25.50 32.73 32.78
108 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว 54.42 25.42 44.17 47.67 42.92
109 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว 43.50 18.75 40.00 30.13 33.10
110 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
111 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว 51.56 31.11 47.78 42.67 43.28
112 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว 59.50 36.25 40.00 27.88 40.91
113 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
114 บ้านน้ำลาด เทพสถิต 48.94 39.79 27.08 32.13 36.99
115 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต 46.94 23.68 29.02 31.08 32.68
116 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต 46.23 28.04 31.43 31.11 34.20
117 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต 57.96 35.83 34.17 46.67 43.66
118 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต 62.12 64.52 55.95 49.32 57.98
119 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
120 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต 47.32 24.77 32.73 36.43 35.31
121 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต 46.39 37.27 30.91 30.61 36.30
122 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต 31.13 22.50 20.00 32.50 26.53
123 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต 39.78 26.25 24.00 25.90 28.98
124 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต 33.59 25.59 23.24 27.26 27.42
125 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต 40.19 26.56 21.25 27.75 28.94
126 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต 30.50 24.38 30.00 26.44 27.83
127 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต 39.79 26.79 22.14 30.94 29.92
128 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต 55.63 45.83 46.67 45.58 48.43
129 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต 50.42 39.44 38.89 39.78 42.13
130 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต 49.08 33.75 35.83 32.54 37.80
131 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต 48.63 27.92 22.50 38.54 34.40
132 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต 39.28 26.56 24.38 24.78 28.75
133 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต 39.56 25.21 30.83 23.33 29.73
134 บ้านสะพานหิน เทพสถิต 37.65 21.83 21.73 28.88 27.52
135 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต 42.77 25.33 29.67 33.17 32.74
136 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต 35.61 26.17 26.00 25.95 28.43
137 บ้านสะพานยาว เทพสถิต 44.14 28.75 27.86 33.63 33.60
138 บ้านศิลาทอง เทพสถิต 39.48 26.75 28.50 31.00 31.43
139 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต 37.28 24.69 29.38 29.94 30.32
140 บ้านไทรงาม เทพสถิต 51.36 21.07 32.86 34.71 35.00
141 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต 41.90 22.28 25.00 29.16 29.59
142 บ้านวังมน เทพสถิต 42.58 25.28 25.00 28.03 30.22
143 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต 43.25 32.50 20.00 35.58 32.83
144 บ้านโคกไค เทพสถิต 43.63 24.58 28.33 29.25 31.45
145 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต 40.51 28.60 27.65 30.07 31.71
146 บ้านซับหมี เทพสถิต 54.98 36.59 38.64 50.20 45.10
147 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต 44.67 27.92 33.33 28.29 33.55
148 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
149 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต 48.31 32.47 31.61 34.88 36.82
150 บ้านดงลาน เทพสถิต 46.39 29.22 31.56 31.55 34.68
151 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต 44.67 26.94 26.11 30.56 32.07
152 บ้านซับไทร เทพสถิต 43.58 31.25 41.67 38.79 38.82
153 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต 38.66 31.98 30.69 33.72 33.76
154 บ้านประดู่งาม เทพสถิต 43.71 31.67 23.33 24.83 30.89
155 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 45.36 26.67 26.79 31.39 32.55
156 บ้านหนองจะบก เทพสถิต 43.50 35.00 38.33 31.00 36.96
157 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต 51.25 29.29 36.43 37.79 38.69
158 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต 41.55 25.78 28.28 33.13 32.19
159 บ้านวังคมคาย เทพสถิต 40.74 26.81 23.61 32.36 30.88
160 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า 37.63 25.44 27.94 32.90 30.98
161 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า 47.73 28.85 34.62 36.90 37.03
162 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า 44.70 26.50 29.33 32.33 33.22
163 บ้านหนองขาม เนินสง่า 41.69 21.56 28.75 28.75 30.19
164 บ้านหนองแขม เนินสง่า 40.68 29.55 21.36 32.32 30.98
165 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า 45.67 30.00 34.17 34.83 36.17
166 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า 48.92 24.17 50.00 47.67 42.69
167 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า 44.01 29.56 28.24 27.68 32.37
168 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า 48.32 29.77 33.86 33.33 36.32
169 รังงามวิทยา เนินสง่า 49.15 27.25 28.50 34.75 34.91
170 บ้านหนองตอ เนินสง่า 57.30 29.00 46.00 35.05 41.84
171 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า 37.13 22.50 16.67 27.08 25.85
172 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า 41.60 29.81 23.46 32.21 31.77
173 บ้านหนองผักชี เนินสง่า 46.86 26.71 28.42 33.29 33.82
174 บ้านบะเสียว เนินสง่า 44.75 31.88 32.50 28.13 34.32
175 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า 46.10 28.03 31.58 33.78 34.87
176 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ 40.82 28.42 27.17 34.26 32.67
177 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ 51.92 21.67 35.00 34.92 35.88
178 บ้านวังพง ซับใหญ่ 57.38 35.00 30.00 24.38 36.69
179 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ 41.95 29.55 37.27 41.64 37.60
180 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ 38.69 26.25 32.50 31.69 32.28
181 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ 58.08 39.75 47.50 49.28 48.65
182 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ 49.28 25.00 31.25 27.75 33.32
183 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ 38.13 20.00 27.50 34.25 29.97
184 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ 36.20 23.00 23.00 26.95 27.29
185 บ้านวังกุง ซับใหญ่
186 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่
187 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ 48.31 28.13 31.25 27.63 33.83
188 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ 36.75 35.00 15.00 30.25 29.25
189 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 61.25 40.00 50.00 33.75 46.25
190 บ้านท่าชวน ซับใหญ่
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th