Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน กรอกข้อมูล
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
กรอกข้อมูลแล้ว
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
กรอกข้อมูลแล้ว
4 36030004 บ้านร่วมมิตร
กรอกข้อมูลแล้ว
5 36030005 บ้านท่าแตง
กรอกข้อมูลแล้ว
6 36030006 บ้านเดื่อ
กรอกข้อมูลแล้ว
7 36030007 บ้านสำโรงโคก
กรอกข้อมูลแล้ว
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล
กรอกข้อมูลแล้ว
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง
กรอกข้อมูลแล้ว
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว
กรอกข้อมูลแล้ว
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม
กรอกข้อมูลแล้ว
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล
กรอกข้อมูลแล้ว
14 36030015 บ้านโนนคร้อ
กรอกข้อมูลแล้ว
15 36030016 บ้านใหม่นาดี
กรอกข้อมูลแล้ว
16 36030018 บ้านนา
กรอกข้อมูลแล้ว
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง
กรอกข้อมูลแล้ว
18 36030020 บ้านงิ้ว
กรอกข้อมูลแล้ว
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
กรอกข้อมูลแล้ว
20 36030022 บ้านห้วยยาง
กรอกข้อมูลแล้ว
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
กรอกข้อมูลแล้ว
22 36030024 บ้านดอนละนาม
กรอกข้อมูลแล้ว
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
กรอกข้อมูลแล้ว
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
กรอกข้อมูลแล้ว
26 36030028 บ้านส้มป่อย
กรอกข้อมูลแล้ว
27 36030029 บ้านโนนเชือก
กรอกข้อมูลแล้ว
28 36030030 บ้านหนองม่วง
กรอกข้อมูลแล้ว
29 36030031 บ้านห้วยบง
กรอกข้อมูลแล้ว
30 36030032 บ้านห้วย
กรอกข้อมูลแล้ว
31 36030033 บ้านหนองโดน
กรอกข้อมูลแล้ว
32 36030034 บ้านยางเครือ
กรอกข้อมูลแล้ว
33 36030035 บ้านร้านหญ้า
กรอกข้อมูลแล้ว
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
กรอกข้อมูลแล้ว
35 36030037 บ้านโนนฝาย
กรอกข้อมูลแล้ว
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
กรอกข้อมูลแล้ว
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก
กรอกข้อมูลแล้ว
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก
กรอกข้อมูลแล้ว
39 36030042 บ้านหนองโสน
กรอกข้อมูลแล้ว
40 36030043 บ้านทามจาน
กรอกข้อมูลแล้ว
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น
กรอกข้อมูลแล้ว
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่
กรอกข้อมูลแล้ว
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม
กรอกข้อมูลแล้ว
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
กรอกข้อมูลแล้ว
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว
กรอกข้อมูลแล้ว
48 36030052 จอมแก้ววิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร
กรอกข้อมูลแล้ว
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
กรอกข้อมูลแล้ว
52 36030056 บ้านซับยาง
กรอกข้อมูลแล้ว
53 36030057 บ้านหนองตะครอง
กรอกข้อมูลแล้ว
54 36030058 ปากจาบวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
55 36030059 บ้านโคกสะอาด
กรอกข้อมูลแล้ว
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
กรอกข้อมูลแล้ว
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย
กรอกข้อมูลแล้ว
58 36030062 บ้านกุดตาลาด
กรอกข้อมูลแล้ว
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
กรอกข้อมูลแล้ว
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
กรอกข้อมูลแล้ว
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ
กรอกข้อมูลแล้ว
64 36030068 หินตั้งพิทยากร
กรอกข้อมูลแล้ว
65 36030069 บ้านห้วยทราย
กรอกข้อมูลแล้ว
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
กรอกข้อมูลแล้ว
67 36030072 บ้านตาล
กรอกข้อมูลแล้ว
68 36030073 วังกะอาม
กรอกข้อมูลแล้ว
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ
กรอกข้อมูลแล้ว
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
กรอกข้อมูลแล้ว
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
72 36030078 หนองกกสามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
กรอกข้อมูลแล้ว
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
กรอกข้อมูลแล้ว
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น
กรอกข้อมูลแล้ว
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
กรอกข้อมูลแล้ว
78 36030084 หัวสระวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์
กรอกข้อมูลแล้ว
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
กรอกข้อมูลแล้ว
81 36030087 บ้านหนองดง
กรอกข้อมูลแล้ว
82 36030088 หนองประดู่วิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
83 36030089 บ้านโคกแสว
กรอกข้อมูลแล้ว
84 36030090 บ้านละหานค่าย
กรอกข้อมูลแล้ว
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่
กรอกข้อมูลแล้ว
86 36030092 บ้านหนองจาน
กรอกข้อมูลแล้ว
87 36030093 บ้านโคกสะอาด
กรอกข้อมูลแล้ว
88 36030095 โป่งขุนเพชร
กรอกข้อมูลแล้ว
89 36030096 บ้านดอนกอก
กรอกข้อมูลแล้ว
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่
กรอกข้อมูลแล้ว
91 36030099 บ้านวังกะทะ
กรอกข้อมูลแล้ว
92 36030100 บ้านหัวสะพาน
กรอกข้อมูลแล้ว
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด
กรอกข้อมูลแล้ว
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา
กรอกข้อมูลแล้ว
95 36030103 บ้านท่าโป่ง
กรอกข้อมูลแล้ว
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
กรอกข้อมูลแล้ว
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
กรอกข้อมูลแล้ว
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
กรอกข้อมูลแล้ว
99 36030107 บ้านท่าศิลา
กรอกข้อมูลแล้ว
100 36030108 บ้านหนองตานา
กรอกข้อมูลแล้ว
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก
กรอกข้อมูลแล้ว
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
กรอกข้อมูลแล้ว
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
กรอกข้อมูลแล้ว
104 36030112 บ้านหัวหนอง
กรอกข้อมูลแล้ว
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว
กรอกข้อมูลแล้ว
106 36030114 บ้านหนองโจด
กรอกข้อมูลแล้ว
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้
กรอกข้อมูลแล้ว
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว
กรอกข้อมูลแล้ว
109 36030117 บ้านห้วยยางดี
กรอกข้อมูลแล้ว
110 36030118 บ้านห้วยไฮ
กรอกข้อมูลแล้ว
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่
กรอกข้อมูลแล้ว
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
กรอกข้อมูลแล้ว
114 36030122 บ้านน้ำลาด
กรอกข้อมูลแล้ว
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์
กรอกข้อมูลแล้ว
116 36030124 บ้านวังตาท้าว
กรอกข้อมูลแล้ว
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง
กรอกข้อมูลแล้ว
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
กรอกข้อมูลแล้ว
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
กรอกข้อมูลแล้ว
120 36030128 หินฝนวิทยาคม
กรอกข้อมูลแล้ว
121 36030129 บ้านโคกสะอาด
กรอกข้อมูลแล้ว
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
กรอกข้อมูลแล้ว
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง
กรอกข้อมูลแล้ว
124 36030132 วังใหม่พัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
125 36030133 บ้านวังตาเทพ
กรอกข้อมูลแล้ว
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์
กรอกข้อมูลแล้ว
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห
กรอกข้อมูลแล้ว
129 36030137 บ้านหนองใหญ่
กรอกข้อมูลแล้ว
130 36030138 บ้านโนนสำราญ
กรอกข้อมูลแล้ว
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์
กรอกข้อมูลแล้ว
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
กรอกข้อมูลแล้ว
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
กรอกข้อมูลแล้ว
134 36030142 บ้านสะพานหิน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
137 36030145 บ้านสะพานยาว
กรอกข้อมูลแล้ว
138 36030146 บ้านศิลาทอง
กรอกข้อมูลแล้ว
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
140 36030148 บ้านไทรงาม
กรอกข้อมูลแล้ว
141 36030149 ซับมงคลวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
142 36030150 บ้านวังมน
กรอกข้อมูลแล้ว
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
144 36030152 บ้านโคกไค
กรอกข้อมูลแล้ว
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก
กรอกข้อมูลแล้ว
146 36030155 บ้านซับหมี
กรอกข้อมูลแล้ว
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ
กรอกข้อมูลแล้ว
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต
กรอกข้อมูลแล้ว
150 36030161 บ้านดงลาน
กรอกข้อมูลแล้ว
151 36030162 บ้านช่องสำราญ
กรอกข้อมูลแล้ว
152 36030163 บ้านซับไทร
กรอกข้อมูลแล้ว
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง
กรอกข้อมูลแล้ว
154 36030165 บ้านประดู่งาม
กรอกข้อมูลแล้ว
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
กรอกข้อมูลแล้ว
156 36030167 บ้านหนองจะบก
กรอกข้อมูลแล้ว
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม
กรอกข้อมูลแล้ว
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
กรอกข้อมูลแล้ว
159 36030171 บ้านวังคมคาย
กรอกข้อมูลแล้ว
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
กรอกข้อมูลแล้ว
161 36030174 บ้านหนองดินดำ
กรอกข้อมูลแล้ว
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก
กรอกข้อมูลแล้ว
163 36030176 บ้านหนองขาม
กรอกข้อมูลแล้ว
164 36030177 บ้านหนองแขม
กรอกข้อมูลแล้ว
165 36030178 บ้านโกรกกุลา
กรอกข้อมูลแล้ว
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
กรอกข้อมูลแล้ว
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
กรอกข้อมูลแล้ว
169 36030182 รังงามวิทยา
กรอกข้อมูลแล้ว
170 36030183 บ้านหนองตอ
กรอกข้อมูลแล้ว
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา
กรอกข้อมูลแล้ว
172 36030185 บ้านโสกคร้อ
กรอกข้อมูลแล้ว
173 36030186 บ้านหนองผักชี
กรอกข้อมูลแล้ว
174 36030187 บ้านบะเสียว
กรอกข้อมูลแล้ว
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
กรอกข้อมูลแล้ว
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม
กรอกข้อมูลแล้ว
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข
กรอกข้อมูลแล้ว
178 36030192 บ้านวังพง
กรอกข้อมูลแล้ว
179 36030193 บ้านบุฉนวน
กรอกข้อมูลแล้ว
180 36030194 บ้านโนนสะอาด คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา
กรอกข้อมูลแล้ว
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น
กรอกข้อมูลแล้ว
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน
กรอกข้อมูลแล้ว
184 36030199 บ้านซับใหม่
กรอกข้อมูลแล้ว
185 36030200 บ้านวังกุง
กรอกข้อมูลแล้ว
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
187 36030202 บ้านท่ากูบ
กรอกข้อมูลแล้ว
188 36030203 บ้านโป่งเกต
กรอกข้อมูลแล้ว
189 36030204 บ้านวังขอนสัก
กรอกข้อมูลแล้ว
190 36030205 บ้านท่าชวน คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th