Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง

ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม 10
4 ศึกษานิเทศก์ 16
5 นักจัดการงานทั่วไป 4
6 เจ้าพนักงานธุรการ 7
7 นักประชาสัมพันธ์ 1
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 5
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
10 นักวิชาการพัสดุ 2
11 เจ้าหน้าที่พัสดุ 0
12 นักทรัพยากรบุคคล 5
13 นิติกร 0
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0
16 นักวิชาการศึกษา 4
17 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2
18 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0
19 ลูกจ้างประจำ 3
20 เจ้าพนักงานพัสดุ 0
21 ลูกจ้างชั่วคราว 11
22 ครู (ช่วยราชการ) 1
23 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 0
24 พนักงานราชการ 2
รวม 81
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th