Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง
ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม 10
4 ศึกษานิเทศก์ 13
5 นักจัดการงานทั่วไป 2
6 เจ้าพนักงานธุรการ 7
7 นักประชาสัมพันธ์ 1
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 5
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0
10 นักวิชาการพัสดุ 2
11 เจ้าหน้าที่พัสดุ 0
12 นักทรัพยากรบุคคล 6
13 นิติกร 0
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0
16 นักวิชาการศึกษา 4
17 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2
18 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0
19 ลูกจ้างประจำ 2
20 เจ้าพนักงานพัสดุ 0
21 ลูกจ้างชั่วคราว 10
22 ครู (ช่วยราชการ) 0
23 พนักงานราชการ 2
รวม 73
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 130
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 31
3 ครู 1105
4 ครูผู้ช่วย 385
5 พนักงานราชการ 70
6 ครูอัตราจ้าง 91
7 ลูกจ้างประจำ 36
8 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 171
9 ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) 138
10 ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 13
รวม 2170
อัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครูผู้ช่วย ครู ผอ.รร.(ว่าง) รอง ผอ.รร. (ว่าง) ครู (ว่าง)
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 0 1 4 0 0 0
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 0 0 5 0 0 0
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 6 0 0 0
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 1 0 2 1 0 0 0
5 36030005 บ้านท่าแตง 1 0 0 2 0 0 0
6 36030006 บ้านเดื่อ 1 0 0 3 0 0 0
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 1 0 0 3 0 0 0
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 1 0 5 37 0 2 0
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 1 0 1 14 0 0 0
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 1 0 2 1 0 0 0
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 1 4 0 0 0
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 0 1 3 0 0 0
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1 0 1 5 0 0 0
14 36030015 บ้านโนนคร้อ 1 0 0 7 0 0 0
15 36030016 บ้านใหม่นาดี 1 0 0 4 0 0 0
16 36030018 บ้านนา 1 0 0 2 0 0 0
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 1 0 0 3 0 0 0
18 36030020 บ้านงิ้ว 1 0 1 14 0 0 0
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 1 0 0 14 0 0 0
20 36030022 บ้านห้วยยาง 1 0 0 3 0 0 0
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 1 0 0 6 0 0 0
22 36030024 บ้านดอนละนาม 1 0 0 4 0 0 0
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1 0 4 9 0 0 0
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 1 0 0 0 0 0 0
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 1 0 2 3 0 0 0
26 36030028 บ้านส้มป่อย 1 0 4 11 0 0 0
27 36030029 บ้านโนนเชือก 1 0 5 10 0 0 0
28 36030030 บ้านหนองม่วง 1 0 0 12 0 0 0
29 36030031 บ้านห้วยบง 1 0 2 2 0 0 0
30 36030032 บ้านห้วย 0 0 2 0 1 0 0
31 36030033 บ้านหนองโดน 1 0 0 2 0 0 0
32 36030034 บ้านยางเครือ 1 0 0 2 0 0 0
33 36030035 บ้านร้านหญ้า 1 0 0 5 0 0 0
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 1 0 1 1 0 0 0
35 36030037 บ้านโนนฝาย 1 0 1 2 0 0 0
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 1 0 3 13 0 0 0
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก 1 0 7 6 0 0 1
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 1 0 1 3 0 0 0
39 36030042 บ้านหนองโสน 1 0 0 6 0 0 0
40 36030043 บ้านทามจาน 1 0 0 2 0 0 0
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 1 0 6 14 0 1 1
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 1 0 2 12 0 0 0
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 0 4 8 0 0 0
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 1 0 2 2 0 0 0
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 1 3 0 0 0
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 1 0 1 2 0 0 0
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว 1 0 4 9 0 0 2
48 36030052 จอมแก้ววิทยา 1 0 1 3 0 0 0
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 1 0 9 6 0 0 1
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 0 0 2 0 0 0
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1 0 2 4 0 0 0
52 36030056 บ้านซับยาง 1 0 1 2 0 0 0
53 36030057 บ้านหนองตะครอง 1 0 2 2 0 0 0
54 36030058 ปากจาบวิทยา 1 0 4 9 0 0 0
55 36030059 บ้านโคกสะอาด 1 0 2 2 0 0 0
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1 0 1 4 0 0 0
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 1 0 0 2 0 0 0
58 36030062 บ้านกุดตาลาด 1 0 0 2 0 0 0
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 0 6 8 0 0 0
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1 0 1 8 0 0 0
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ 1 0 4 11 0 0 0
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 1 1 0 20 0 0 0
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 1 0 1 3 0 0 0
64 36030068 หินตั้งพิทยากร 1 0 1 2 0 0 0
65 36030069 บ้านห้วยทราย 1 0 6 5 0 0 0
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 1 0 4 4 0 0 1
67 36030072 บ้านตาล 1 0 3 5 0 0 0
68 36030073 วังกะอาม 1 0 0 3 0 0 0
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 1 0 2 1 0 0 0
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 1 0 1 5 0 0 1
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 1 0 1 1 0 0 0
72 36030078 หนองกกสามัคคี 1 0 0 2 0 0 0
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 1 1 4 18 0 0 2
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 3 10 0 0 1
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น 1 0 1 2 0 0 1
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 1 0 0 3 0 0 0
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 0 2 0 0 0 0
78 36030084 หัวสระวิทยา 1 0 2 11 0 0 0
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 1 0 1 3 0 0 0
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1 0 0 5 0 0 1
81 36030087 บ้านหนองดง 1 0 0 3 0 0 0
82 36030088 หนองประดู่วิทยา 1 0 1 3 0 0 1
83 36030089 บ้านโคกแสว 1 0 1 2 0 0 0
84 36030090 บ้านละหานค่าย 1 0 1 3 0 0 0
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 1 0 4 5 0 0 1
86 36030092 บ้านหนองจาน 1 0 1 1 0 0 1
87 36030093 บ้านโคกสะอาด 1 0 3 11 0 0 1
88 36030095 โป่งขุนเพชร 1 0 7 7 0 0 1
89 36030096 บ้านดอนกอก 1 0 2 3 0 0 1
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 1 0 11 14 0 1 0
91 36030099 บ้านวังกะทะ 1 0 10 9 0 1 1
92 36030100 บ้านหัวสะพาน 1 0 5 3 0 0 1
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 1 0 7 7 0 0 1
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา 1 0 9 5 0 0 1
95 36030103 บ้านท่าโป่ง 1 0 12 22 0 2 4
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 0 0 0
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0 0 0 0 0
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0
99 36030107 บ้านท่าศิลา 1 0 1 2 0 0 0
100 36030108 บ้านหนองตานา 1 0 3 6 0 0 1
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก 1 0 3 11 0 0 1
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 0 0 5 0 0 0
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 0 1 10 0 0 0
104 36030112 บ้านหัวหนอง 1 0 1 1 0 0 0
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 0 2 0 0 0 0
106 36030114 บ้านหนองโจด 1 0 2 6 0 0 0
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 1 1 8 8 0 0 0
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 1 0 0 4 0 0 0
109 36030117 บ้านห้วยยางดี 1 0 2 2 0 0 0
110 36030118 บ้านห้วยไฮ 1 0 0 2 0 0 0
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 1 0 1 4 0 0 0
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 1 1 0 0 0
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 0 0 0 0 0 0 0
114 36030122 บ้านน้ำลาด 1 0 2 6 0 0 1
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 1 0 1 19 0 1 1
116 36030124 บ้านวังตาท้าว 1 0 8 7 0 0 0
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 1 0 2 4 0 0 2
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 1 0 6 4 0 0 0
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 0 0 0 0 0 0 0
120 36030128 หินฝนวิทยาคม 1 0 9 5 0 0 0
121 36030129 บ้านโคกสะอาด 1 0 2 4 0 0 0
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 1 0 2 1 0 0 0
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง 1 0 8 6 0 0 1
124 36030132 วังใหม่พัฒนา 1 0 11 3 0 0 1
125 36030133 บ้านวังตาเทพ 1 0 4 1 0 0 0
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1 0 2 1 0 0 0
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา 1 0 8 14 0 1 2
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 1 0 3 2 0 0 0
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 6 0 0 0
130 36030138 บ้านโนนสำราญ 1 0 2 2 0 0 1
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 4 0 0 0 0
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 1 0 1 2 0 0 0
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 0 0 0
134 36030142 บ้านสะพานหิน 1 0 7 9 0 0 0
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 1 0 8 9 0 0 1
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1 0 8 7 0 0 0
137 36030145 บ้านสะพานยาว 1 0 7 8 0 0 0
138 36030146 บ้านศิลาทอง 1 0 9 5 0 0 0
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 1 0 4 0 0 0 1
140 36030148 บ้านไทรงาม 1 0 0 4 0 0 1
141 36030149 ซับมงคลวิทยา 1 0 6 10 0 0 0
142 36030150 บ้านวังมน 1 0 2 3 0 0 0
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา 1 0 2 1 0 0 0
144 36030152 บ้านโคกไค 1 0 3 2 0 0 0
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 1 0 11 12 0 1 0
146 36030155 บ้านซับหมี 1 0 4 5 0 0 1
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ 1 0 3 2 0 0 0
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต 1 0 11 25 0 2 0
150 36030161 บ้านดงลาน 1 0 2 2 0 0 0
151 36030162 บ้านช่องสำราญ 1 0 0 3 0 0 0
152 36030163 บ้านซับไทร 1 0 2 1 0 0 0
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 0 3 9 0 0 0
154 36030165 บ้านประดู่งาม 1 0 2 2 0 0 0
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 1 5 16 0 0 1
156 36030167 บ้านหนองจะบก 1 0 2 2 0 0 0
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 1 0 2 3 0 0 0
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1 0 5 11 0 0 1
159 36030171 บ้านวังคมคาย 1 0 8 0 0 0 1
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 0 6 8 0 0 2
161 36030174 บ้านหนองดินดำ 1 0 2 7 0 0 0
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก 1 0 6 8 0 0 0
163 36030176 บ้านหนองขาม 1 0 1 4 0 0 0
164 36030177 บ้านหนองแขม 1 0 0 6 0 0 0
165 36030178 บ้านโกรกกุลา 1 0 0 6 0 0 0
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 1 0 1 2 0 0 0
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 0 3 7 0 0 0
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1 0 1 9 0 0 0
169 36030182 รังงามวิทยา 1 0 1 8 0 0 0
170 36030183 บ้านหนองตอ 1 0 2 2 0 0 0
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 1 0 1 1 0 0 0
172 36030185 บ้านโสกคร้อ 1 0 0 4 0 0 0
173 36030186 บ้านหนองผักชี 1 0 1 6 0 0 0
174 36030187 บ้านบะเสียว 1 0 0 3 0 0 0
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1 1 7 20 0 0 0
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 1 1 17 27 0 1 2
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข 1 0 0 4 0 0 1
178 36030192 บ้านวังพง 1 0 3 0 0 0 0
179 36030193 บ้านบุฉนวน 1 0 8 7 0 0 0
180 36030194 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 2 0 0 1
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 0 0 8 0 0 0
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 1 0 4 2 0 0 0
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน 1 0 1 1 0 0 0
184 36030199 บ้านซับใหม่ 1 0 2 7 0 0 1
185 36030200 บ้านวังกุง 1 0 0 4 0 0 0
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0
187 36030202 บ้านท่ากูบ 1 0 4 10 0 0 0
188 36030203 บ้านโป่งเกต 1 0 1 2 0 0 0
189 36030204 บ้านวังขอนสัก 1 0 2 3 0 0 0
190 36030205 บ้านท่าชวน 1 0 0 0 0 0 0
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th