Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

เครือข่ายโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เครือข่าย : 1. จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 จัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส 885 55
2 บ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส 184 19
3 บ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส 52 7
4 บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส 107 8
5 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส 63 7
6 บ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 259 18
7 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 47 5
8 บ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 99 11
9 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 67 6
เครือข่าย : 2. ส้มป่อย-บัวบาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส 213 18
2 บ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส 193 22
3 บ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส 195 14
4 บ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส 64 9
5 ชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส 420 24
6 บ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส 121 19
เครือข่าย : 3. ลุ่มบึงละหาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส 301 21
2 บ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส 55 9
3 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส 92 10
4 บ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส 45 5
5 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส 237 20
6 กันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส 39 6
7 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส 80 8
เครือข่าย : 4. กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 128 11
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 64 7
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส 105 11
4 บ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส 38 5
5 บ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส 45 7
6 บ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส 98 9
7 บ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส 61 7
8 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส 261 19
9 บ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส 190 20
10 บ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส 75 7
11 บ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส 96 10
12 บ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส 29 7
เครือข่าย : 5. บ้านขาม-หนองโดน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส 92 11
2 บ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส 131 12
3 บ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส 56 7
4 บ้านนา บ้านขาม จัตุรัส 30 3
5 บ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส 26 6
6 บ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส 154 19
7 บ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส 21 4
8 บ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส 22 5
9 บ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส 21 4
10 บ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส 94 10
11 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส 30 5
12 บ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส 48 6
เครือข่าย : 6. บึงชวน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 210 21
2 จอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 73 7
3 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 117 13
4 บ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 161 17
5 ชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 423 24
6 บ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 64 7
7 หินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 28 6
8 บ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 115 17
เครือข่าย : 7. ตำบลบ้านเพชร
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 77 9
2 บ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 36 7
3 หนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 41 7
4 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 483 29
5 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 216 19
6 บ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 51 5
7 บ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 25 5
8 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 26 6
เครือข่าย : 8. บ้านตาล-หัวทะเล
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 137 11
2 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 117 14
3 วังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 32 5
4 บ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 22 5
5 หัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 169 20
6 เขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 102 9
7 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 86 9
8 บ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 45 6
9 หนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 75 9
10 บ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 40 6
เครือข่าย : 9. เพชรเริงรมย์
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 โคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 254 17
2 โคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 28 5
3 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 103 11
4 บ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 41 7
5 บ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 62 8
6 ปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 162 19
7 บ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 60 7
8 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 95 12
9 บ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 13 4
10 บ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 34 4
11 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 154 16
เครือข่าย : 10. ไทรทอง
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 471 27
2 บ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 283 24
3 บ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 128 12
4 บ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 172 21
5 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 134 17
6 บ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 832 45
7 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 30 3
8 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 43 1
9 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 26 3
10 ชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 391 24
11 บ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 62 7
12 บ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 62 8
13 บ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 27 4
14 บ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 86 8
15 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 39 5
เครือข่าย : 11. หนองบัวระเหว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว 76 7
2 บ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว 106 10
3 บ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว 45 6
4 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว 129 18
5 โป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว 127 18
6 บ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว 101 9
7 บ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 24 6
8 บ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 126 14
9 บ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 253 17
10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 80 11
11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 181 16
12 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 30 6
13 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 23 7
14 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 191 13
เครือข่าย : 12. หนองฉิม-รังงาม
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า 179 15
2 รังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า 111 14
3 บ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า 63 8
4 ดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า 37 7
5 บ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า 47 6
6 บ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า 145 14
7 บ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า 48 6
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า 495 30
เครือข่าย : 13. ตาเนิน-กะฮาด
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า 234 19
2 บ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า 126 14
3 บ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า 154 16
4 บ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า 86 12
5 บ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า 61 9
6 บ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า 67 10
7 บ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า 44 5
8 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า 198 13
เครือข่าย : 14. ห้วยยายจิ๋ว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 251 17
2 บ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 63 7
3 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 408 25
4 บ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 68 8
5 บ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 88 10
6 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 345 24
7 บ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 133 9
เครือข่าย : 15. ทุ่งกระเจียว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต 53 8
2 บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต 194 18
3 วังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 238 19
4 บ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต 105 9
5 วังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต 50 5
6 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 458 31
7 บ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต 80 8
8 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต 102 11
9 บ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต 82 8
10 บ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต 66 8
11 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต 54 5
เครือข่าย : 16. วะตะแบก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต 101 10
2 ซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต 54 6
3 บ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต 82 8
4 บ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต 432 27
5 บ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต 143 12
6 บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต 114 9
7 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต 16 1
8 อนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต 811 42
9 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต 75 8
10 บ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต 45 7
11 บ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต 37 6
เครือข่าย : 17. โป่งนก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต 91 6
2 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต 239 20
3 บ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต 188 17
4 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต 164 17
5 บ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต 227 20
6 บ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต 160 19
7 บ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต 83 9
8 บ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต 83 9
9 ซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต 201 20
เครือข่าย : 18. นายางกลัก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต 45 3
2 บ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต 130 12
3 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต 392 25
4 บ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต 212 20
5 บ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต 113 8
6 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก เทพสถิต 208 12
7 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต 25 3
8 หินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต 161 18
9 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต 104 9
เครือข่าย : 19. ซับใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ 790 50
2 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ 62 8
3 บ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ 36 8
4 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ 186 17
5 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ 33 5
6 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่ 125 11
7 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ 117 10
8 บ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ 15 5
9 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ 129 20
10 บ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ 47 8
11 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 0
12 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ 213 22
13 บ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ 35 6
14 บ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ 53 9
15 บ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 0
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th