Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

เครือข่ายโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เครือข่าย : 1. จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 จัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส 835 56
2 บ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส 192 19
3 บ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส 56 7
4 บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส 111 10
5 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส 74 7
6 บ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 263 18
7 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 59 5
8 บ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 108 10
9 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 65 7
เครือข่าย : 2. ส้มป่อย-บัวบาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส 194 20
2 บ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส 194 26
3 บ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส 177 12
4 บ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส 69 6
5 ชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส 396 27
6 บ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส 122 19
เครือข่าย : 3. ลุ่มบึงละหาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส 307 22
2 บ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส 62 9
3 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส 97 11
4 บ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส 40 4
5 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส 242 22
6 กันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส 36 5
7 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส 82 8
เครือข่าย : 4. กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 119 10
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 54 6
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส 101 11
4 บ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส 30 4
5 บ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส 45 7
6 บ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส 97 9
7 บ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส 67 7
8 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส 261 20
9 บ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส 197 19
10 บ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส 75 7
11 บ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส 87 9
12 บ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส 33 7
เครือข่าย : 5. บ้านขาม-หนองโดน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส 83 9
2 บ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส 134 12
3 บ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส 53 6
4 บ้านนา บ้านขาม จัตุรัส 24 3
5 บ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส 31 5
6 บ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส 151 20
7 บ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส 22 4
8 บ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส 29 4
9 บ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส 13 4
10 บ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส 93 10
11 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส 37 4
12 บ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส 53 5
เครือข่าย : 6. บึงชวน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 190 21
2 จอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 92 7
3 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 112 13
4 บ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 150 17
5 ชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 446 25
6 บ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 60 7
7 หินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 27 6
8 บ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 112 14
เครือข่าย : 7. ตำบลบ้านเพชร
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 70 8
2 บ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 37 7
3 หนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 37 7
4 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 458 30
5 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 218 19
6 บ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 43 5
7 บ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 23 4
8 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 24 4
เครือข่าย : 8. บ้านตาล-หัวทะเล
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 141 11
2 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 113 14
3 วังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 29 4
4 บ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 24 5
5 หัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 167 18
6 เขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 105 10
7 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 85 9
8 บ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 45 7
9 หนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 74 8
10 บ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 46 5
เครือข่าย : 9. เพชรเริงรมย์
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 โคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 240 17
2 โคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 29 5
3 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 91 11
4 บ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 48 7
5 บ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 57 8
6 ปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 160 20
7 บ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 62 5
8 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 98 12
9 บ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 7 4
10 บ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 37 4
11 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 150 16
เครือข่าย : 10. ไทรทอง
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 476 27
2 บ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 290 24
3 บ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 120 12
4 บ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 177 19
5 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 148 16
6 บ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 863 48
7 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 41 3
8 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 49 1
9 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 29 3
10 ชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 385 25
11 บ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 64 6
12 บ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 58 7
13 บ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 25 4
14 บ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 89 8
15 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 43 6
เครือข่าย : 11. หนองบัวระเหว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว 74 8
2 บ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว 104 10
3 บ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว 40 5
4 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว 139 17
5 โป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว 129 19
6 บ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว 93 9
7 บ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 19 6
8 บ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 113 14
9 บ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 255 18
10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 74 9
11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 182 16
12 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 37 6
13 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 28 6
14 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 211 13
เครือข่าย : 12. หนองฉิม-รังงาม
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า 170 15
2 รังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า 116 12
3 บ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า 61 8
4 ดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า 30 6
5 บ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า 48 5
6 บ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า 147 14
7 บ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า 54 5
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า 493 37
เครือข่าย : 13. ตาเนิน-กะฮาด
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า 227 19
2 บ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า 121 15
3 บ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า 156 16
4 บ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า 88 12
5 บ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า 55 5
6 บ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า 70 9
7 บ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า 38 6
8 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า 189 13
เครือข่าย : 14. ห้วยยายจิ๋ว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 274 16
2 บ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 64 7
3 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 407 27
4 บ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 71 9
5 บ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 85 8
6 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 333 23
7 บ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 128 11
เครือข่าย : 15. ทุ่งกระเจียว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต 50 8
2 บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต 194 18
3 วังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 231 19
4 บ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต 103 9
5 วังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต 55 5
6 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 464 30
7 บ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต 76 8
8 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต 97 11
9 บ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต 79 8
10 บ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต 63 8
11 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต 58 5
เครือข่าย : 16. วะตะแบก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต 85 10
2 ซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต 58 5
3 บ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต 76 8
4 บ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต 401 27
5 บ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต 146 12
6 บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต 112 10
7 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต 0 1
8 อนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต 873 43
9 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต 70 7
10 บ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต 48 6
11 บ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต 42 5
เครือข่าย : 17. โป่งนก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต 88 6
2 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต 225 20
3 บ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต 187 17
4 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต 165 16
5 บ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต 234 20
6 บ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต 162 19
7 บ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต 72 8
8 บ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต 81 9
9 ซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต 208 18
เครือข่าย : 18. นายางกลัก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต 42 3
2 บ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต 113 13
3 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต 372 22
4 บ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต 198 19
5 บ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต 112 7
6 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก เทพสถิต 223 12
7 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต 22 3
8 หินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต 149 18
9 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต 97 9
เครือข่าย : 19. ซับใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร
1 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ 807 52
2 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ 62 9
3 บ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ 32 8
4 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ 174 17
5 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ 31 4
6 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่ 126 13
7 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ 100 9
8 บ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ 21 4
9 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ 131 22
10 บ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ 50 5
11 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 0
12 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ 208 21
13 บ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ 31 6
14 บ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ 54 9
15 บ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 0
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th