Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เครือข่าย : 1. จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 จัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส 977 53 2
2 บ้านมะเกลือโนนทอง บ้านกอก จัตุรัส 195 18 6
3 บ้านหลุบงิ้ว บ้านกอก จัตุรัส 52 6 12
4 บ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกอก จัตุรัส 96 10 17
5 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา บ้านกอก จัตุรัส 69 7 21
6 บ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 255 17 0
7 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 46 6 4
8 บ้านหนองไผ่ล้อม หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 84 7 8
9 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 47 5 2
เครือข่าย : 2. ส้มป่อย-บัวบาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส 223 19 17
2 บ้านโนนเชือก ส้มป่อย จัตุรัส 198 20 21
3 บ้านหนองม่วง ส้มป่อย จัตุรัส 221 14 20
4 บ้านห้วยบง ส้มป่อย จัตุรัส 64 8 27
5 ชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส 419 22 13
6 บ้านโคกโต่งโต้น หนองบัวบาน จัตุรัส 133 18 12
เครือข่าย : 3. ลุ่มบึงละหาน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส 298 19 6
2 บ้านห้วยยาง ละหาน จัตุรัส 49 6 8
3 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ละหาน จัตุรัส 82 12 9
4 บ้านดอนละนาม ละหาน จัตุรัส 54 5 11
5 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ละหาน จัตุรัส 231 19 14
6 กันกงบ้านลี่สามัคคี ละหาน จัตุรัส 46 6 17
7 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ละหาน จัตุรัส 89 7 20
เครือข่าย : 4. กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 114 8 5
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) กุดน้ำใส จัตุรัส 67 6 6
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส 111 11 7
4 บ้านร่วมมิตร กุดน้ำใส จัตุรัส 43 5 14
5 บ้านท่าแตง กุดน้ำใส จัตุรัส 32 6 21
6 บ้านเดื่อ กุดน้ำใส จัตุรัส 92 9 6
7 บ้านสำโรงโคก กุดน้ำใส จัตุรัส 66 6 7
8 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) หนองบัวโคก จัตุรัส 250 19 20
9 บ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส 191 20 20
10 บ้านโสกรวกหนองซึก หนองบัวโคก จัตุรัส 63 7 22
11 บ้านหนองโสน หนองบัวโคก จัตุรัส 105 9 17
12 บ้านทามจาน หนองบัวโคก จัตุรัส 34 4 11
เครือข่าย : 5. บ้านขาม-หนองโดน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านขามราษฎร์นุกูล บ้านขาม จัตุรัส 97 10 14
2 บ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส 123 12 14
3 บ้านใหม่นาดี บ้านขาม จัตุรัส 60 6 17
4 บ้านนา บ้านขาม จัตุรัส 29 3 17
5 บ้านหนองลูกช้าง บ้านขาม จัตุรัส 28 6 16
6 บ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส 145 17 13
7 บ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส 23 4 9
8 บ้านหนองโดน หนองโดน จัตุรัส 32 4 10
9 บ้านยางเครือ หนองโดน จัตุรัส 21 4 7
10 บ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส 98 11 10
11 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) หนองโดน จัตุรัส 33 4 12
12 บ้านโนนฝาย หนองโดน จัตุรัส 41 6 12
เครือข่าย : 6. บึงชวน
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 229 21 32
2 จอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 67 6 31
3 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 130 10 24
4 บ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 178 17 30
5 ชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 441 21 23
6 บ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 57 7 28
7 หินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 35 6 20
8 บ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 117 13 34
เครือข่าย : 7. ตำบลบ้านเพชร
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 90 9 26
2 บ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 33 6 23
3 หนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 42 6 35
4 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 514 27 31
5 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 215 18 31
6 บ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 54 4 29
7 บ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 21 5 31
8 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 28 6 28
เครือข่าย : 8. บ้านตาล-หัวทะเล
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 129 10 22
2 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 128 13 24
3 วังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 35 5 18
4 บ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 28 6 19
5 หัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 165 20 28
6 เขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 77 8 24
7 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 89 8 28
8 บ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 42 6 30
9 หนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 77 8 27
10 บ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 43 5 37
เครือข่าย : 9. เพชรเริงรมย์
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 โคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 251 18 38
2 โคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 29 5 47
3 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 105 10 37
4 บ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 41 6 43
5 บ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 64 8 45
6 ปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 160 15 41
7 บ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 60 7 46
8 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 85 12 38
9 บ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 28 4 42
10 บ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 25 4 33
11 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 158 15 41
เครือข่าย : 10. ไทรทอง
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านวังตะเฆ่ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 490 27 44
2 บ้านวังกะทะ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 297 27 53
3 บ้านหัวสะพาน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 124 12 48
4 บ้านวังอ้ายจีด วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 184 19 60
5 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 144 21 53
6 บ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 830 45 60
7 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 34 1 76
8 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 39 2 55
9 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 29 3 69
10 ชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 392 23 54
11 บ้านหนองกองแก้ว ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 63 8 59
12 บ้านห้วยยางดี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 61 5 57
13 บ้านห้วยไฮ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 22 4 44
14 บ้านแจ้งใหญ่ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 95 8 42
15 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 24 5 64
เครือข่าย : 11. หนองบัวระเหว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านละหานค่าย โคกสะอาด หนองบัวระเหว 69 7 34
2 บ้านตะลอมไผ่ โคกสะอาด หนองบัวระเหว 107 14 40
3 บ้านหนองจาน โคกสะอาด หนองบัวระเหว 38 6 32
4 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว 120 19 36
5 โป่งขุนเพชร โคกสะอาด หนองบัวระเหว 138 19 43
6 บ้านดอนกอก โคกสะอาด หนองบัวระเหว 91 8 42
7 บ้านท่าศิลา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 31 6 40
8 บ้านหนองตานา โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 128 14 32
9 บ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 256 17 34
10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 80 8 36
11 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 179 15 30
12 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 35 6 29
13 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 28 7 33
14 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 190 10 30
เครือข่าย : 12. หนองฉิม-รังงาม
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า 176 15 20
2 รังงามวิทยา รังงาม เนินสง่า 119 15 22
3 บ้านหนองตอ รังงาม เนินสง่า 64 7 27
4 ดอนเปล้าศึกษา รังงาม เนินสง่า 36 7 31
5 บ้านโสกคร้อ หนองฉิม เนินสง่า 58 7 16
6 บ้านหนองผักชี หนองฉิม เนินสง่า 145 14 17
7 บ้านบะเสียว หนองฉิม เนินสง่า 45 4 20
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า 501 30 13
เครือข่าย : 13. ตาเนิน-กะฮาด
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า 244 15 27
2 บ้านหนองดินดำ กะฮาด เนินสง่า 136 14 24
3 บ้านขี้เหล็ก กะฮาด เนินสง่า 158 16 33
4 บ้านหนองขาม ตาเนิน เนินสง่า 92 12 26
5 บ้านหนองแขม ตาเนิน เนินสง่า 60 9 27
6 บ้านโกรกกุลา ตาเนิน เนินสง่า 72 8 21
7 บ้านสามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสง่า 44 5 32
8 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า 209 11 21
เครือข่าย : 14. ห้วยยายจิ๋ว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 255 15 73
2 บ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 60 8 63
3 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 451 28 47
4 บ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 62 9 44
5 บ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 83 10 51
6 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 362 24 54
7 บ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 140 11 61
เครือข่าย : 15. ทุ่งกระเจียว
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต 48 8 56
2 บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต 205 16 65
3 วังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 230 20 64
4 บ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต 105 8 64
5 วังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต 43 5 59
6 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต 499 29 70
7 บ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต 76 8 82
8 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต 102 11 79
9 บ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต 81 8 76
10 บ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต 72 8 75
11 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต 57 5 85
เครือข่าย : 16. วะตะแบก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต 87 10 54
2 ซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต 45 5 52
3 บ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต 86 8 61
4 บ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต 460 27 68
5 บ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต 140 9 63
6 บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต 101 9 57
7 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต 24 1 76
8 อนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต 822 42 60
9 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต 76 8 70
10 บ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต 47 7 69
11 บ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต 41 6 67
เครือข่าย : 17. โป่งนก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต 97 7 60
2 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต 251 20 61
3 บ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต 188 16 62
4 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต 158 17 66
5 บ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต 235 20 69
6 บ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต 141 19 63
7 บ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต 81 9 64
8 บ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต 75 10 66
9 ซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต 232 18 66
เครือข่าย : 18. นายางกลัก
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต 41 2 52
2 บ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต 120 11 60
3 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต 409 26 49
4 บ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต 230 22 40
5 บ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต 114 10 53
6 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก เทพสถิต 207 12 52
7 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต 25 2 55
8 หินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต 176 18 43
9 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต 100 8 53
เครือข่าย : 19. ซับใหญ่
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครูและบุคลากร ระยะทางถึง สพป. (กม.)
1 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ 834 49 35
2 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ 61 8 39
3 บ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ 40 7 37
4 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ 182 16 47
5 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ 35 5 35
6 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่ 110 12 38
7 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ 106 9 36
8 บ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ 18 6 38
9 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ 137 16 33
10 บ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ 44 7 33
11 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 0 30
12 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ 216 22 19
13 บ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ 32 7 24
14 บ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ 56 6 24
15 บ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ 0 2 23
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th