Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2565

ที่
SMIS_CODE
MOE_CODE
OBEC_CODE
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ตั้ง
1 36030001 1036100132 100132 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
2 36030002 1036100133 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส นางสาวสมพร ถาวรกาย
3 36030003 1036100134 100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
4 36030004 1036100135 100135 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
5 36030005 1036100136 100136 บ้านท่าแตง จัตุรัส
6 36030006 1036100137 100137 บ้านเดื่อ จัตุรัส นางสาววิยะดา แสนวิชัย
7 36030007 1036100138 100138 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส นาย สมส่วน ใจจันทึก
8 36030008 1036100104 100104 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส นายจิรายุส ทะนสุข
9 36030009 1036100105 100105 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส นางอุไร จงกลาง
10 36030011 1036100107 100107 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส นางณหชง แววฉิมพลี
11 36030012 1036100152 100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส นายเวชพิสิฐ โสพิลา
12 36030013 1036100153 100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
13 36030014 1036100139 100139 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ
14 36030015 1036100140 100140 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส นายอนนท์ ประดับวงษ์
15 36030016 1036100141 100141 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
16 36030018 1036100143 100143 บ้านนา จัตุรัส
17 36030019 1036100144 100144 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
18 36030020 1036100145 100145 บ้านงิ้ว จัตุรัส นางสาววันวิษา คำจันดา
19 36030021 1036100112 100112 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส นายบรรพต ทองเกิด
20 36030022 1036100113 100113 บ้านห้วยยาง จัตุรัส นางวิชชุดา ยินดี
21 36030023 1036100114 100114 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส นายสมชาย คชา
22 36030024 1036100115 100115 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
23 36030025 1036100116 100116 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล
24 36030026 1036100117 100117 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส นายทินกร ตรีรัตน์
25 36030027 1036100118 100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส นายภวพล อารีชาติ
26 36030028 1036100119 100119 บ้านส้มป่อย จัตุรัส นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม
27 36030029 1036100121 100121 บ้านโนนเชือก จัตุรัส นายทรง สิงห์เผ่น
28 36030030 1036100122 100122 บ้านหนองม่วง จัตุรัส นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค
29 36030031 1036100125 100125 บ้านห้วยบง จัตุรัส
30 36030032 1036100126 100126 บ้านห้วย จัตุรัส
31 36030033 1036100127 100127 บ้านหนองโดน จัตุรัส นายอัศวเดช พรทิตยกุล
32 36030034 1036100128 100128 บ้านยางเครือ จัตุรัส
33 36030035 1036100129 100129 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส นายสิทธินนท์ สุจำนงค์
34 36030036 1036100130 100130 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
35 36030037 1036100131 100131 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
36 36030039 1036100147 100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส นายสันติ สิงหาพรม
37 36030040 1036100148 100148 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
38 36030041 1036100149 100149 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
39 36030042 1036100150 100150 บ้านหนองโสน จัตุรัส นายผ่อง กุสันเทียะ
40 36030043 1036100151 100151 บ้านทามจาน จัตุรัส
41 36030044 1036100120 100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส นายสมชาย ขอสินกลาง
42 36030045 1036100123 100123 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส นายอาวุธ เป็นไทย
43 36030047 1036100108 100108 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์
44 36030048 1036100109 100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
45 36030049 1036100110 100110 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส นางสายหยุด ผาดี
46 36030050 1036100111 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
47 36030051 1036100157 100157 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ นายไพโรจน์ ลีหัวสระ
48 36030052 1036100158 100158 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์
49 36030053 1036100186 100186 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ นายปรีชา ไทยแท้
50 36030054 1036100190 100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
51 36030055 1036100191 100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ นางปราณีต ลีหัวสระ
52 36030056 1036100192 100192 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
53 36030057 1036100189 100189 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
54 36030058 1036100185 100185 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล
55 36030059 1036100183 100183 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ นางชุติกาญจน์ น้อยวงษ์
56 36030060 1036100184 100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
57 36030061 1036100187 100187 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
58 36030062 1036100188 100188 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
59 36030063 1036100182 100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ นายไสว ประทุมวงษ์
60 36030064 1036100155 100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
61 36030065 1036100156 100156 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ นายถาวร พรโสภณ
62 36030066 1036100154 100154 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ นายวัชระ แก้วเพชร
63 36030067 1036100159 100159 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา
64 36030068 1036100160 100160 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
65 36030069 1036100161 100161 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ นายวีระพงษ์ จันตรี
66 36030071 1036100169 100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ
67 36030072 1036100170 100170 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
68 36030073 1036100171 100171 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
69 36030075 1036100173 100173 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ นายประวิทย์ อาชา
70 36030076 1036100181 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
71 36030077 1036100167 100167 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
72 36030078 1036100168 100168 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
73 36030079 1036100162 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ นายสุวิทย์ แก้วเพชร
74 36030080 1036100163 100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ นางสำเนียง เพ่งผล
75 36030081 1036100164 100164 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ
76 36030082 1036100165 100165 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
77 36030083 1036100166 100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
78 36030084 1036100175 100175 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ นายพิเชษฐ์ แสงจักร์
79 36030085 1036100176 100176 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ นายพินิจ หงษ์พิมพ์
80 36030086 1036100177 100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
81 36030087 1036100180 100180 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
82 36030088 1036100178 100178 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์
83 36030089 1036100179 100179 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
84 36030090 1036100251 100251 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว นางประภัสสร กลับกลาง
85 36030091 1036100252 100252 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว นายอรุณชัย ชัยภักดี
86 36030092 1036100253 100253 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
87 36030093 1036100255 100255 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว นายวีรพล พิลาจันทร์
88 36030095 1036100257 100257 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว นายทศพล สมขุนทด
89 36030096 1036100259 100259 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว นายศักดิ์ชัย ระโยธี
90 36030098 1036100258 100258 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว นายวสันต์ ตาลทอง
91 36030099 1036100260 100260 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว นายภูริช ผ่องแผ้ว
92 36030100 1036100261 100261 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
93 36030101 1036100262 100262 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
94 36030102 1036100263 100263 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว นายบุญชู แคงสันเทียะ
95 36030103 1036100264 100264 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว นายไพโรจน์ เคนวิเศษ
96 36030104 1036100265 100265 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว
97 36030105 1036100267 100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว
98 36030106 1036100268 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
99 36030107 1036100250 100250 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
100 36030108 1036100247 100247 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว นางจินตนา โพธิ์ชัย
101 36030109 1036100248 100248 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว นายเทพสถิต อินาวัง
102 36030110 1036100249 100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว นายอภิชาติ บุญชู
103 36030111 1036100244 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว นายหาญ ดิเรกศิลป์
104 36030112 1036100245 100245 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
105 36030113 1036100246 100246 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
106 36030114 1036100254 100254 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว นายเทพพร แถววิชา
107 36030115 1036100269 100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว นางสำอาง คำเสียง
108 36030116 1036100270 100270 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
109 36030117 1036100271 100271 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
110 36030118 1036100272 100272 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
111 36030119 1036100273 100273 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว นางนารี กุลประจวบ
112 36030120 1036100274 100274 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว นายณรงค์ ดวงพรม
113 36030121 1036100243 100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
114 36030122 1036100228 100228 บ้านน้ำลาด เทพสถิต นายสมหมาย สุขสำราญ
115 36030123 1036100233 100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต นายศรายุทธ ปาปะกัง
116 36030124 1036100234 100234 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต นายสายัณห์ ขอพันดุง
117 36030125 1036100235 100235 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
118 36030126 1036100236 100236 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ
119 36030127 1036100240 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
120 36030128 1036100241 100241 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
121 36030129 1036100242 100242 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
122 36030130 1036100239 100239 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต นายทรงพล ก้อนเงิน
123 36030131 1036100213 100213 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต นางจารุวรรณ งูทิพย์
124 36030132 1036100218 100218 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ
125 36030133 1036100237 100237 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
126 36030134 1036100238 100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต นายเมคิน ทับอมรศิริ
127 36030135 1036100212 100212 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
128 36030136 1036100214 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต นายสุณรงค์ พลลุน
129 36030137 1036100215 100215 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต นางยินดี เบียดนอก
130 36030138 1036100216 100216 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต นางสุดา น้อยเทียม
131 36030139 1036100217 100217 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
132 36030140 1036100222 100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
133 36030141 1036100232 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต
134 36030142 1036100223 100223 บ้านสะพานหิน เทพสถิต นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง
135 36030143 1036100224 100224 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย
136 36030144 1036100225 100225 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต นายจรูญ ดีสมบัติ
137 36030145 1036100226 100226 บ้านสะพานยาว เทพสถิต นายวิรุด กล้าขวาน้อย
138 36030146 1036100227 100227 บ้านศิลาทอง เทพสถิต นายบุญเรือง ดียางหวาย
139 36030147 1036100229 100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
140 36030148 1036100230 100230 บ้านไทรงาม เทพสถิต
141 36030149 1036100231 100231 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
142 36030150 1036100199 100199 บ้านวังมน เทพสถิต
143 36030151 1036100200 100200 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
144 36030152 1036100207 100207 บ้านโคกไค เทพสถิต นายทวี ธรรมโชติ
145 36030153 1036100209 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต นางอรอนงค์ จานุรัตน์
146 36030155 1036100211 100211 บ้านซับหมี เทพสถิต นายสุจริต ทองปัสโนว์
147 36030157 1036100201 100201 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต นางสีสุดา จีบเกาะ
148 36030158 1036100221 100221 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
149 36030159 1036100202 100202 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต นายฌานธร บุญทัน
150 36030161 1036100204 100204 บ้านดงลาน เทพสถิต นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
151 36030162 1036100205 100205 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
152 36030163 1036100206 100206 บ้านซับไทร เทพสถิต
153 36030164 1036100219 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต นายบูชิตร์ โมฆรัตน์
154 36030165 1036100220 100220 บ้านประดู่งาม เทพสถิต นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
155 36030166 1036100193 100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต นายปฏิวัติ เทียบอุ่น
156 36030167 1036100194 100194 บ้านหนองจะบก เทพสถิต นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
157 36030168 1036100195 100195 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
158 36030169 1036100196 100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด
159 36030171 1036100198 100198 บ้านวังคมคาย เทพสถิต นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่ม
160 36030172 1036100736 100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า นางนงค์นุช คชา
161 36030174 1036100738 100738 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า นางชโรพร ผาดไธสง
162 36030175 1036100739 100739 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
163 36030176 1036100732 100732 บ้านหนองขาม เนินสง่า นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
164 36030177 1036100733 100733 บ้านหนองแขม เนินสง่า
165 36030178 1036100734 100734 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
166 36030179 1036100735 100735 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
167 36030180 1036100731 100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า นายณัฎฐพงศ์ บุญหนา
168 36030181 1036100727 100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า นางยุพดี เอกบัว
169 36030182 1036100728 100728 รังงามวิทยา เนินสง่า นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ
170 36030183 1036100729 100729 บ้านหนองตอ เนินสง่า
171 36030184 1036100730 100730 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
172 36030185 1036100726 100726 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
173 36030186 1036100724 100724 บ้านหนองผักชี เนินสง่า นายดิเรก ทะสุนทร
174 36030187 1036100725 100725 บ้านบะเสียว เนินสง่า นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
175 36030188 1036100723 100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า นายนาคพงษ์ จงกลาง
176 36030189 1036100748 100748 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ นายปัณณวิทย์ ดีอุดม
177 36030191 1036100751 100751 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ นายอภิชัย สุรเสน
178 36030192 1036100752 100752 บ้านวังพง ซับใหญ่
179 36030193 1036100753 100753 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
180 36030194 1036100754 100754 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
181 36030195 1036100755 100755 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
182 36030197 1036100742 100742 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ นายสมัย ประจวบสุข
183 36030198 1036100744 100744 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่
184 36030199 1036100749 100749 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน
185 36030200 1036100746 100746 บ้านวังกุง ซับใหญ่
186 36030201 1036100747 100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่
187 36030202 1036100740 100740 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
188 36030203 1036100741 100741 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
189 36030204 1036100743 100743 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่
190 36030205 1036100745 100745 บ้านท่าชวน ซับใหญ่

copyright@2022 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3