Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษา

37

นักเรียน

ครูและบุคลากร

ห้องเรียน

ข้อมูลสถานศึกษา อำเภอ บำเหน็จณรงค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน email ที่ตั้ง
1 36030051 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ 36030051@chaiyaphum3.go.th
2 36030052 จอมแก้ววิทยา เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์ 36030052@chaiyaphum3.go.th
3 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายปรีชา ไทยแท้ 36030053@chaiyaphum3.go.th
4 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางกรณิการ์ คันธา 36030054@chaiyaphum3.go.th
5 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางปราณีต ลีหัวสระ 36030055@chaiyaphum3.go.th
6 36030056 บ้านซับยาง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายไพโรจน์ ลีหัวสระ 36030056@chaiyaphum3.go.th
7 36030057 บ้านหนองตะครอง โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางสาวรัชนีวรรณ กุลวิเศษ 36030057@chaiyaphum3.go.th
8 36030058 ปากจาบวิทยา โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 36030058@chaiyaphum3.go.th
9 36030059 บ้านโคกสะอาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030059@chaiyaphum3.go.th
10 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายไกรสร ชาติชนะ 36030060@chaiyaphum3.go.th
11 36030061 บ้านโปร่งมีชัย โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030061@chaiyaphum3.go.th
12 36030062 บ้านกุดตาลาด โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030062@chaiyaphum3.go.th
13 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางชัชจิรา พรมสอาด 36030063@chaiyaphum3.go.th
14 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายมานะ อยู่ทรัพย์ 36030064@chaiyaphum3.go.th
15 36030065 บ้านหนองตะไก้ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายไสว ประทุมวงษ์ 36030065@chaiyaphum3.go.th
16 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายวิญญู คุณกันหา 36030066@chaiyaphum3.go.th
17 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา 36030067@chaiyaphum3.go.th
18 36030068 หินตั้งพิทยากร บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030068@chaiyaphum3.go.th
19 36030069 บ้านห้วยทราย บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายวีระพงษ์ จันตรี 36030069@chaiyaphum3.go.th
20 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสรวิชญ์ พันธุ์เลิศ 36030071@chaiyaphum3.go.th
21 36030072 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 36030072@chaiyaphum3.go.th
22 36030073 วังกะอาม บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นางธณัณณัฐ คำยง 36030073@chaiyaphum3.go.th
23 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายประวิทย์ อาชา 36030075@chaiyaphum3.go.th
24 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 36030076@chaiyaphum3.go.th
25 36030077 บ้านกลอยสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายเรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์ 36030077@chaiyaphum3.go.th
26 36030078 หนองกกสามัคคี บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายโชคชัย บุตรศรี 36030078@chaiyaphum3.go.th
27 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสุวิทย์ แก้วเพชร 36030079@chaiyaphum3.go.th
28 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสมศักดิ์ แก้วเพชร 36030080@chaiyaphum3.go.th
29 36030081 บ้านหนองผักแว่น บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ 36030081@chaiyaphum3.go.th
30 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030082@chaiyaphum3.go.th
31 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030083@chaiyaphum3.go.th
32 36030084 หัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายวัชระ แก้วเพชร 36030084@chaiyaphum3.go.th
33 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 36030085@chaiyaphum3.go.th
34 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 36030086@chaiyaphum3.go.th
35 36030087 บ้านหนองดง หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030087@chaiyaphum3.go.th
36 36030088 หนองประดู่วิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36030088@chaiyaphum3.go.th
37 36030089 บ้านโคกแสว หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ นายศราวุธ ต่อพันธ์ 36030089@chaiyaphum3.go.th
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th