Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษา

47

นักเรียน

ครูและบุคลากร

ห้องเรียน

ข้อมูลสถานศึกษา อำเภอ เทพสถิต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน email ที่ตั้ง
1 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030121@chaiyaphum3.go.th
2 36030122 บ้านน้ำลาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสมหมาย สุขสำราญ 36030122@chaiyaphum3.go.th
3 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายศรายุทธ ปาปะกัง 36030123@chaiyaphum3.go.th
4 36030124 บ้านวังตาท้าว นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 36030124@chaiyaphum3.go.th
5 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ 36030125@chaiyaphum3.go.th
6 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสายัณห์ ขอพันดุง 36030126@chaiyaphum3.go.th
7 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030127@chaiyaphum3.go.th
8 36030128 หินฝนวิทยาคม นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายประทีป ลี้พล 36030128@chaiyaphum3.go.th
9 36030129 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ นายเอกวินทร์ อุคำ 36030129@chaiyaphum3.go.th
10 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายทรงพล ก้อนเงิน 36030130@chaiyaphum3.go.th
11 36030131 บ้านวังอ้ายคง บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นางจารุวรรณ งูทิพย์ 36030131@chaiyaphum3.go.th
12 36030132 วังใหม่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายสมพร พุฒกาง 36030132@chaiyaphum3.go.th
13 36030133 บ้านวังตาเทพ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36030133@chaiyaphum3.go.th
14 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36030134@chaiyaphum3.go.th
15 36030135 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ 36030135@chaiyaphum3.go.th
16 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายสุณรงค์ พลลุน 36030136@chaiyaphum3.go.th
17 36030137 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นางยินดี เบียดนอก 36030137@chaiyaphum3.go.th
18 36030138 บ้านโนนสำราญ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายสมชัย วาจาน้อย 36030138@chaiyaphum3.go.th
19 36030139 บ้านโนนสวรรค์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นางสุดา น้อยเทียม 36030139@chaiyaphum3.go.th
20 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ นายวสันต์ ยวดยิ่ง 36030140@chaiyaphum3.go.th
21 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030141@chaiyaphum3.go.th
22 36030142 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง 36030142@chaiyaphum3.go.th
23 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 36030143@chaiyaphum3.go.th
24 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายจรูญ ดีสมบัติ 36030144@chaiyaphum3.go.th
25 36030145 บ้านสะพานยาว โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายวิรุด กล้าขวาน้อย 36030145@chaiyaphum3.go.th
26 36030146 บ้านศิลาทอง โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสุทิน ลาภประเสริฐ 36030146@chaiyaphum3.go.th
27 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030147@chaiyaphum3.go.th
28 36030148 บ้านไทรงาม โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นายบุญเรือง ดียางหวาย 36030148@chaiyaphum3.go.th
29 36030149 ซับมงคลวิทยา โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ นางปิยนาถ อนุภาวาลย์ 36030149@chaiyaphum3.go.th
30 36030150 บ้านวังมน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030150@chaiyaphum3.go.th
31 36030151 ซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030151@chaiyaphum3.go.th
32 36030152 บ้านโคกไค วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นายทวี ธรรมโชติ 36030152@chaiyaphum3.go.th
33 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นายฌานธร บุญทัน 36030153@chaiyaphum3.go.th
34 36030155 บ้านซับหมี วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสุจริต ทองปัสโนว์ 36030155@chaiyaphum3.go.th
35 36030157 บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นางสีสุดา จีบเกาะ 36030157@chaiyaphum3.go.th
36 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030158@chaiyaphum3.go.th
37 36030159 อนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ 36030159@chaiyaphum3.go.th
38 36030161 บ้านดงลาน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นายสมศักดิ์ ทองหลาบ 36030161@chaiyaphum3.go.th
39 36030162 บ้านช่องสำราญ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36030162@chaiyaphum3.go.th
40 36030163 บ้านซับไทร วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ นางอรอนงค์ จานุรัตน์ 36030163@chaiyaphum3.go.th
41 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายอาวุธ เป็นไทย 36030164@chaiyaphum3.go.th
42 36030165 บ้านประดู่งาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม 36030165@chaiyaphum3.go.th
43 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายปฏิวัติ เทียบอุ่น 36030166@chaiyaphum3.go.th
44 36030167 บ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ 36030167@chaiyaphum3.go.th
45 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ 36030168@chaiyaphum3.go.th
46 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายเจน พรมสอาด 36030169@chaiyaphum3.go.th
47 36030171 บ้านวังคมคาย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ นายพิเชษฐ์ แสงจักร์ 36030171@chaiyaphum3.go.th
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th