Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

นักเรียนซ้ำซ้อน

119

ตรวจสอบแล้ว

119

พบตัว

82

ไม่พบตัว

37

จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ที่ โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบข้อมูล
1 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 7 7
ยืนยันข้อมูลแล้ว
2 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
3 บ้านส้มป่อย จัตุรัส 1 1 ตรวจสอบข้อมูล
4 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
5 บ้านโนนเชือก จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
6 บ้านหนองม่วง จัตุรัส 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
7 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
8 บ้านห้วยบง จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
9 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
10 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
11 บ้านทามจาน จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
13 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
14 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ 9 9
ยืนยันข้อมูลแล้ว
15 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
16 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
17 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
18 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
19 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
20 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ 5 5
ยืนยันข้อมูลแล้ว
21 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ 4 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
22 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
23 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
24 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
25 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
26 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
27 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ 1 1 ตรวจสอบข้อมูล
28 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
29 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
30 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
31 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
32 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
33 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
34 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
35 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
36 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
37 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
38 บ้านหนองจะบก เทพสถิต 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
39 บ้านวังคมคาย เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
40 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต 4 4
ยืนยันข้อมูลแล้ว
41 บ้านซับหมี เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
42 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
43 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
44 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
45 บ้านศิลาทอง เทพสถิต 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
46 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
47 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต 2 2
ยืนยันข้อมูลแล้ว
48 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
49 รังงามวิทยา เนินสง่า 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
50 บ้านหนองตอ เนินสง่า 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
51 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า 1 1 ตรวจสอบข้อมูล
52 บ้านหนองขาม เนินสง่า 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
53 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
54 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
55 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
56 บ้านงิ้ว จัตุรัส 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
57 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
58 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
59 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
60 บ้านสะพานยาว เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
61 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า 3 3 ตรวจสอบข้อมูล
62 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส 3 3 ตรวจสอบข้อมูล
63 บ้านวังกุง ซับใหญ่ 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
64 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
65 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต 3 3
ยืนยันข้อมูลแล้ว
66 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
67 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว 1 1
ยืนยันข้อมูลแล้ว
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th