Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2562
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 1) ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 2)
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 60 54 114 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 38 29 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 55 56 111 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 24 19 43 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 36030005 บ้านท่าแตง 16 16 32 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 36030006 บ้านเดื่อ 46 46 92 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 39 27 66 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 509 468 977 30 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 101 94 195 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 31 21 52 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 53 43 96 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38 31 69 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 53 44 97 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
14 36030015 บ้านโนนคร้อ 56 67 123 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
15 36030016 บ้านใหม่นาดี 29 31 60 61 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
16 36030018 บ้านนา 13 16 29 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 15 13 28 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
18 36030020 บ้านงิ้ว 76 69 145 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 155 143 298 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
20 36030022 บ้านห้วยยาง 26 23 49 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 51 31 82 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
22 36030024 บ้านดอนละนาม 25 29 54 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 107 124 231 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 26 20 46 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 46 43 89 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
26 36030028 บ้านส้มป่อย 111 112 223 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
27 36030029 บ้านโนนเชือก 109 89 198 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
28 36030030 บ้านหนองม่วง 117 104 221 10 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
29 36030031 บ้านห้วยบง 36 28 64 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
30 36030032 บ้านห้วย 13 10 23 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
31 36030033 บ้านหนองโดน 16 16 32 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
32 36030034 บ้านยางเครือ 12 9 21 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
33 36030035 บ้านร้านหญ้า 42 56 98 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 18 15 33 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
35 36030037 บ้านโนนฝาย 18 23 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 126 124 250 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก 101 90 191 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 39 24 63 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
39 36030042 บ้านหนองโสน 58 47 105 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
40 36030043 บ้านทามจาน 22 12 34 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 217 202 419 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 75 58 133 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 137 118 255 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 20 26 46 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 42 42 84 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 22 25 47 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว 116 113 229 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
48 36030052 จอมแก้ววิทยา 32 35 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 124 127 251 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 12 17 29 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 57 48 105 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
52 36030056 บ้านซับยาง 27 14 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
53 36030057 บ้านหนองตะครอง 41 23 64 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
54 36030058 ปากจาบวิทยา 80 80 160 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
55 36030059 บ้านโคกสะอาด 34 26 60 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 48 37 85 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 9 19 28 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
58 36030062 บ้านกุดตาลาด 14 11 25 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 78 80 158 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 54 76 130 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ 82 96 178 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 206 235 441 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 36 21 57 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
64 36030068 หินตั้งพิทยากร 18 17 35 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
65 36030069 บ้านห้วยทราย 61 56 117 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 66 63 129 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
67 36030072 บ้านตาล 60 68 128 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
68 36030073 วังกะอาม 15 20 35 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 14 14 28 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 46 44 90 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 16 17 33 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
72 36030078 หนองกกสามัคคี 22 20 42 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 265 249 514 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 5
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 119 96 215 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น 33 21 54 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 10 11 21 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 18 10 28 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
78 36030084 หัวสระวิทยา 87 78 165 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 43 34 77 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 35 54 89 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
81 36030087 บ้านหนองดง 18 24 42 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
82 36030088 หนองประดู่วิทยา 45 32 77 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
83 36030089 บ้านโคกแสว 21 22 43 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
84 36030090 บ้านละหานค่าย 32 37 69 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 60 47 107 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
86 36030092 บ้านหนองจาน 19 19 38 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
87 36030093 บ้านโคกสะอาด 59 61 120 11 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
88 36030095 โป่งขุนเพชร 77 61 138 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
89 36030096 บ้านดอนกอก 38 53 91 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 245 245 490 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
91 36030099 บ้านวังกะทะ 153 144 297 14 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
92 36030100 บ้านหัวสะพาน 66 58 124 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 86 98 184 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา 65 79 144 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
95 36030103 บ้านท่าโป่ง 409 421 830 29 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 19 15 34 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 25 14 39 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 12 17 29 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
99 36030107 บ้านท่าศิลา 17 14 31 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
100 36030108 บ้านหนองตานา 68 60 128 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก 141 115 256 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 40 40 80 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 88 91 179 10 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
104 36030112 บ้านหัวหนอง 20 15 35 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 16 12 28 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
106 36030114 บ้านหนองโจด 107 83 190 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 196 196 392 18 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 39 24 63 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
109 36030117 บ้านห้วยยางดี 34 27 61 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
110 36030118 บ้านห้วยไฮ 9 13 22 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 49 46 95 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 14 10 24 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 14 27 41 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
114 36030122 บ้านน้ำลาด 66 54 120 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 225 184 409 17 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
116 36030124 บ้านวังตาท้าว 124 106 230 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 60 54 114 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 116 91 207 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 10 15 25 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
120 36030128 หินฝนวิทยาคม 87 89 176 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
121 36030129 บ้านโคกสะอาด 58 42 100 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 30 18 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง 102 103 205 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
124 36030132 วังใหม่พัฒนา 119 111 230 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
125 36030133 บ้านวังตาเทพ 66 39 105 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 22 21 43 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา 270 229 499 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 40 36 76 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ 61 41 102 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
130 36030138 บ้านโนนสำราญ 40 41 81 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 34 38 72 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 32 25 57 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 53 44 97 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
134 36030142 บ้านสะพานหิน 129 122 251 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 118 70 188 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 94 64 158 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
137 36030145 บ้านสะพานยาว 105 130 235 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
138 36030146 บ้านศิลาทอง 75 66 141 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 43 38 81 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
140 36030148 บ้านไทรงาม 35 40 75 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
141 36030149 ซับมงคลวิทยา 133 99 232 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
142 36030150 บ้านวังมน 43 44 87 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา 25 20 45 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
144 36030152 บ้านโคกไค 43 43 86 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 232 228 460 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
146 36030155 บ้านซับหมี 69 71 140 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ 57 44 101 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 15 9 24 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต 458 364 822 28 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
150 36030161 บ้านดงลาน 42 34 76 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
151 36030162 บ้านช่องสำราญ 30 17 47 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
152 36030163 บ้านซับไทร 26 15 41 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 137 118 255 13 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
154 36030165 บ้านประดู่งาม 36 24 60 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 244 207 451 19 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
156 36030167 บ้านหนองจะบก 34 28 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 44 39 83 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 186 176 362 15 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
159 36030171 บ้านวังคมคาย 71 69 140 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 126 118 244 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
161 36030174 บ้านหนองดินดำ 75 61 136 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก 81 77 158 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
163 36030176 บ้านหนองขาม 43 49 92 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
164 36030177 บ้านหนองแขม 35 25 60 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
165 36030178 บ้านโกรกกุลา 32 40 72 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 22 22 44 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 115 94 209 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 88 88 176 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
169 36030182 รังงามวิทยา 66 53 119 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
170 36030183 บ้านหนองตอ 32 32 64 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 20 16 36 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
172 36030185 บ้านโสกคร้อ 28 30 58 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
173 36030186 บ้านหนองผักชี 72 73 145 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
174 36030187 บ้านบะเสียว 23 22 45 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 278 223 501 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 5
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 387 447 834 30 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข 34 27 61 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
178 36030192 บ้านวังพง 15 25 40 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
179 36030193 บ้านบุฉนวน 101 81 182 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
180 36030194 บ้านโนนสะอาด 18 17 35 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 61 49 110 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 60 46 106 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน 9 9 18 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
184 36030199 บ้านซับใหม่ 89 48 137 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
185 36030200 บ้านวังกุง 25 19 44 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
187 36030202 บ้านท่ากูบ 127 89 216 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
188 36030203 บ้านโป่งเกต 17 15 32 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
189 36030204 บ้านวังขอนสัก 27 29 56 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
190 36030205 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th