Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2563
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 1) ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 2)
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 69 59 128 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 33 31 64 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 51 54 105 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 20 18 38 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 36030005 บ้านท่าแตง 24 21 45 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 36030006 บ้านเดื่อ 51 47 98 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 36 25 61 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 443 442 885 30 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 98 86 184 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 32 20 52 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 55 52 107 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 35 28 63 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 50 42 92 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
14 36030015 บ้านโนนคร้อ 58 73 131 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
15 36030016 บ้านใหม่นาดี 29 27 56 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
16 36030018 บ้านนา 15 15 30 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 14 12 26 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
18 36030020 บ้านงิ้ว 82 72 154 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 155 146 301 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
20 36030022 บ้านห้วยยาง 27 28 55 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 55 37 92 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
22 36030024 บ้านดอนละนาม 20 25 45 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 108 129 237 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 24 15 39 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 40 40 80 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
26 36030028 บ้านส้มป่อย 109 104 213 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
27 36030029 บ้านโนนเชือก 106 87 193 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
28 36030030 บ้านหนองม่วง 105 90 195 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
29 36030031 บ้านห้วยบง 36 28 64 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
30 36030032 บ้านห้วย 12 9 21 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
31 36030033 บ้านหนองโดน 9 13 22 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
32 36030034 บ้านยางเครือ 13 8 21 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
33 36030035 บ้านร้านหญ้า 42 52 94 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 18 12 30 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
35 36030037 บ้านโนนฝาย 19 29 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 130 131 261 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก 108 82 190 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 44 31 75 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
39 36030042 บ้านหนองโสน 51 45 96 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
40 36030043 บ้านทามจาน 20 9 29 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 227 193 420 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 69 52 121 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 139 120 259 13 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 19 28 47 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 50 49 99 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 36 31 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว 111 99 210 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
48 36030052 จอมแก้ววิทยา 34 39 73 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 133 121 254 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 11 17 28 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 54 49 103 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
52 36030056 บ้านซับยาง 27 14 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
53 36030057 บ้านหนองตะครอง 38 24 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
54 36030058 ปากจาบวิทยา 79 83 162 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
55 36030059 บ้านโคกสะอาด 31 29 60 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 55 40 95 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 5 8 13 5 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
58 36030062 บ้านกุดตาลาด 19 15 34 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 74 80 154 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 50 67 117 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ 77 84 161 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 191 232 423 21 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 37 27 64 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
64 36030068 หินตั้งพิทยากร 14 14 28 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
65 36030069 บ้านห้วยทราย 67 48 115 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 73 64 137 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
67 36030072 บ้านตาล 52 65 117 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
68 36030073 วังกะอาม 14 18 32 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 9 13 22 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 42 35 77 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 16 20 36 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
72 36030078 หนองกกสามัคคี 24 17 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 254 229 483 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 119 97 216 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น 30 21 51 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 12 13 25 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 15 11 26 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
78 36030084 หัวสระวิทยา 90 79 169 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 60 42 102 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 32 54 86 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
81 36030087 บ้านหนองดง 22 23 45 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
82 36030088 หนองประดู่วิทยา 42 33 75 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
83 36030089 บ้านโคกแสว 21 19 40 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
84 36030090 บ้านละหานค่าย 40 36 76 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 56 50 106 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
86 36030092 บ้านหนองจาน 22 23 45 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
87 36030093 บ้านโคกสะอาด 66 63 129 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
88 36030095 โป่งขุนเพชร 65 62 127 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
89 36030096 บ้านดอนกอก 40 61 101 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 232 239 471 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
91 36030099 บ้านวังกะทะ 148 135 283 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
92 36030100 บ้านหัวสะพาน 68 60 128 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 82 90 172 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา 61 73 134 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
95 36030103 บ้านท่าโป่ง 408 424 832 31 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 15 15 30 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 32 11 43 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 11 15 26 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
99 36030107 บ้านท่าศิลา 15 9 24 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
100 36030108 บ้านหนองตานา 65 61 126 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก 148 105 253 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 41 39 80 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 83 98 181 10 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
104 36030112 บ้านหัวหนอง 19 11 30 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 12 11 23 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
106 36030114 บ้านหนองโจด 113 78 191 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 195 196 391 17 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 40 22 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
109 36030117 บ้านห้วยยางดี 34 28 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
110 36030118 บ้านห้วยไฮ 11 16 27 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 47 39 86 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 26 13 39 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 16 29 45 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
114 36030122 บ้านน้ำลาด 78 52 130 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 211 181 392 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
116 36030124 บ้านวังตาท้าว 112 100 212 13 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 61 52 113 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 110 98 208 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 10 15 25 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
120 36030128 หินฝนวิทยาคม 79 82 161 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
121 36030129 บ้านโคกสะอาด 59 45 104 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 31 22 53 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง 105 89 194 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
124 36030132 วังใหม่พัฒนา 126 112 238 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
125 36030133 บ้านวังตาเทพ 62 43 105 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 27 23 50 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา 245 213 458 24 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 41 39 80 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ 59 43 102 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
130 36030138 บ้านโนนสำราญ 42 40 82 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 29 37 66 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 27 27 54 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 46 45 91 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
134 36030142 บ้านสะพานหิน 125 114 239 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 112 76 188 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 92 72 164 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
137 36030145 บ้านสะพานยาว 107 120 227 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
138 36030146 บ้านศิลาทอง 84 76 160 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 43 40 83 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
140 36030148 บ้านไทรงาม 44 39 83 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
141 36030149 ซับมงคลวิทยา 119 82 201 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
142 36030150 บ้านวังมน 50 51 101 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา 30 24 54 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
144 36030152 บ้านโคกไค 42 40 82 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 218 214 432 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
146 36030155 บ้านซับหมี 75 68 143 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ 65 49 114 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 13 3 16 6 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต 430 381 811 29 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
150 36030161 บ้านดงลาน 42 33 75 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
151 36030162 บ้านช่องสำราญ 27 18 45 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
152 36030163 บ้านซับไทร 21 16 37 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 133 118 251 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
154 36030165 บ้านประดู่งาม 33 30 63 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 214 194 408 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
156 36030167 บ้านหนองจะบก 37 31 68 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 46 42 88 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 178 167 345 20 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
159 36030171 บ้านวังคมคาย 68 65 133 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 119 115 234 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
161 36030174 บ้านหนองดินดำ 64 62 126 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก 76 78 154 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
163 36030176 บ้านหนองขาม 39 47 86 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
164 36030177 บ้านหนองแขม 37 24 61 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
165 36030178 บ้านโกรกกุลา 35 32 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 22 22 44 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 115 83 198 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 93 86 179 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
169 36030182 รังงามวิทยา 60 51 111 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
170 36030183 บ้านหนองตอ 33 30 63 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 22 15 37 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
172 36030185 บ้านโสกคร้อ 25 22 47 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
173 36030186 บ้านหนองผักชี 76 69 145 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
174 36030187 บ้านบะเสียว 22 26 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 277 218 495 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 373 417 790 29 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข 34 28 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
178 36030192 บ้านวังพง 16 20 36 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
179 36030193 บ้านบุฉนวน 106 80 186 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
180 36030194 บ้านโนนสะอาด 17 16 33 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 67 58 125 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 66 51 117 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน 8 7 15 5 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
184 36030199 บ้านซับใหม่ 80 49 129 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
185 36030200 บ้านวังกุง 24 23 47 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
187 36030202 บ้านท่ากูบ 124 89 213 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
188 36030203 บ้านโป่งเกต 18 17 35 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
189 36030204 บ้านวังขอนสัก 23 30 53 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
190 36030205 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th