Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2565
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ห้อง ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 1) ขนาดโรงเรียน (แบบที่ 2)
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 66 50 116 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 24 24 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 52 43 95 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 19 12 31 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
5 36030005 บ้านท่าแตง 22 19 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
6 36030006 บ้านเดื่อ 52 43 95 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 41 29 70 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 397 386 783 29 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 109 94 203 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 31 20 51 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 59 62 121 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 32 35 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 48 34 82 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
14 36030015 บ้านโนนคร้อ 67 69 136 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
15 36030016 บ้านใหม่นาดี 24 27 51 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
16 36030018 บ้านนา 16 11 27 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 24 24 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
18 36030020 บ้านงิ้ว 78 64 142 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 158 154 312 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
20 36030022 บ้านห้วยยาง 26 31 57 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 67 37 104 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
22 36030024 บ้านดอนละนาม 18 22 40 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 110 138 248 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 27 14 41 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 42 35 77 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
26 36030028 บ้านส้มป่อย 101 95 196 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
27 36030029 บ้านโนนเชือก 108 88 196 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
28 36030030 บ้านหนองม่วง 85 86 171 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
29 36030031 บ้านห้วยบง 38 27 65 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
30 36030032 บ้านห้วย 11 8 19 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
31 36030033 บ้านหนองโดน 12 15 27 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
32 36030034 บ้านยางเครือ 9 7 16 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
33 36030035 บ้านร้านหญ้า 36 54 90 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 28 16 44 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
35 36030037 บ้านโนนฝาย 26 27 53 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 122 124 246 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก 102 90 192 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 40 38 78 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
39 36030042 บ้านหนองโสน 41 26 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
40 36030043 บ้านทามจาน 21 12 33 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 200 179 379 16 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 66 58 124 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 142 132 274 13 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 24 38 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 56 54 110 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 24 25 49 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว 94 83 177 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
48 36030052 จอมแก้ววิทยา 41 48 89 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 131 97 228 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 14 12 26 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 50 40 90 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
52 36030056 บ้านซับยาง 25 17 42 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
53 36030057 บ้านหนองตะครอง 34 21 55 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
54 36030058 ปากจาบวิทยา 78 88 166 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
55 36030059 บ้านโคกสะอาด 29 30 59 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 54 39 93 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 3 3 6 3 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
58 36030062 บ้านกุดตาลาด 18 13 31 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 71 77 148 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 45 52 97 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ 76 73 149 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 210 218 428 21 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 34 28 62 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
64 36030068 หินตั้งพิทยากร 14 7 21 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
65 36030069 บ้านห้วยทราย 64 51 115 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 78 62 140 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
67 36030072 บ้านตาล 52 59 111 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
68 36030073 วังกะอาม 13 16 29 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 11 15 26 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 32 25 57 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 13 21 34 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
72 36030078 หนองกกสามัคคี 23 13 36 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 223 225 448 22 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 125 85 210 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น 20 22 42 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 13 9 22 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 15 11 26 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
78 36030084 หัวสระวิทยา 90 73 163 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 56 45 101 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39 54 93 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
81 36030087 บ้านหนองดง 25 19 44 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
82 36030088 หนองประดู่วิทยา 43 36 79 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
83 36030089 บ้านโคกแสว 25 17 42 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
84 36030090 บ้านละหานค่าย 33 38 71 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 44 40 84 12 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
86 36030092 บ้านหนองจาน 24 23 47 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
87 36030093 บ้านโคกสะอาด 74 69 143 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
88 36030095 โป่งขุนเพชร 63 58 121 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
89 36030096 บ้านดอนกอก 39 49 88 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 232 210 442 21 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
91 36030099 บ้านวังกะทะ 149 132 281 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
92 36030100 บ้านหัวสะพาน 62 65 127 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 85 87 172 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา 68 85 153 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
95 36030103 บ้านท่าโป่ง 440 428 868 25 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 23 22 45 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 33 19 52 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 13 21 34 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
99 36030107 บ้านท่าศิลา 9 5 14 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
100 36030108 บ้านหนองตานา 61 55 116 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก 129 108 237 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32 35 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 78 108 186 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
104 36030112 บ้านหัวหนอง 18 16 34 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 16 18 34 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
106 36030114 บ้านหนองโจด 127 88 215 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 204 191 395 18 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 37 21 58 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
109 36030117 บ้านห้วยยางดี 29 30 59 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
110 36030118 บ้านห้วยไฮ 13 14 27 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 51 44 95 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 29 21 50 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 18 27 45 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
114 36030122 บ้านน้ำลาด 65 38 103 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 191 181 372 18 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
116 36030124 บ้านวังตาท้าว 119 98 217 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 63 57 120 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 117 109 226 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 9 7 16 4 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
120 36030128 หินฝนวิทยาคม 74 67 141 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
121 36030129 บ้านโคกสะอาด 55 37 92 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 24 26 50 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง 109 95 204 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
124 36030132 วังใหม่พัฒนา 132 112 244 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
125 36030133 บ้านวังตาเทพ 65 47 112 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 25 30 55 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา 254 187 441 19 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 45 38 83 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ 52 42 94 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
130 36030138 บ้านโนนสำราญ 44 40 84 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 21 34 55 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 32 28 60 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 60 39 99 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
134 36030142 บ้านสะพานหิน 110 104 214 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 105 83 188 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 97 72 169 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
137 36030145 บ้านสะพานยาว 116 121 237 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
138 36030146 บ้านศิลาทอง 79 87 166 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 37 35 72 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
140 36030148 บ้านไทรงาม 41 44 85 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
141 36030149 ซับมงคลวิทยา 105 83 188 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
142 36030150 บ้านวังมน 44 41 85 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา 38 24 62 7 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
144 36030152 บ้านโคกไค 41 36 77 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 190 169 359 15 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
146 36030155 บ้านซับหมี 76 68 144 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ 58 43 101 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต 454 401 855 29 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
150 36030161 บ้านดงลาน 40 35 75 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
151 36030162 บ้านช่องสำราญ 29 18 47 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
152 36030163 บ้านซับไทร 26 25 51 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 152 143 295 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
154 36030165 บ้านประดู่งาม 35 31 66 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 228 174 402 17 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
156 36030167 บ้านหนองจะบก 41 28 69 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 40 37 77 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 152 171 323 15 ขนาดกลาง ขนาดที่ 4
159 36030171 บ้านวังคมคาย 76 62 138 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 105 105 210 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
161 36030174 บ้านหนองดินดำ 59 68 127 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก 83 79 162 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
163 36030176 บ้านหนองขาม 39 39 78 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
164 36030177 บ้านหนองแขม 26 20 46 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
165 36030178 บ้านโกรกกุลา 31 36 67 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 15 20 35 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 102 84 186 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 82 93 175 9 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
169 36030182 รังงามวิทยา 65 52 117 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
170 36030183 บ้านหนองตอ 39 33 72 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 21 15 36 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
172 36030185 บ้านโสกคร้อ 26 22 48 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
173 36030186 บ้านหนองผักชี 75 55 130 8 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
174 36030187 บ้านบะเสียว 28 30 58 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 279 231 510 19 ขนาดกลาง ขนาดที่ 5
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 386 442 828 24 ขนาดใหญ่ ขนาดที่ 5
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข 32 31 63 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
178 36030192 บ้านวังพง 16 19 35 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
179 36030193 บ้านบุฉนวน 104 82 186 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
180 36030194 บ้านโนนสะอาด 16 12 28 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 61 57 118 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 51 43 94 8 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน 9 9 18 5 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
184 36030199 บ้านซับใหม่ 81 48 129 11 ขนาดกลาง ขนาดที่ 2
185 36030200 บ้านวังกุง 27 26 53 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
187 36030202 บ้านท่ากูบ 127 81 208 12 ขนาดกลาง ขนาดที่ 3
188 36030203 บ้านโป่งเกต 17 16 33 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
189 36030204 บ้านวังขอนสัก 28 28 56 9 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
190 36030205 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 ขนาดเล็ก ขนาดที่ 1
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th