Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

บุคลากร สพป.

73

สถานศึกษา

190

ครูและบุคลากร

2222

นักเรียน

25041

ห้องเรียน

1829

เครือข่าย ร.ร.

19

การเดินทางไปโรงเรียน

จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอ
ที่ อำเภอ จำนวนตำบล โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม
1จัตุรัส94646
2บำเหน็จณรงค์73737
3เทพสถิต543447
4หนองบัวระเหว526329
5เนินสง่า41616
6ซับใหญ่314115
รวม331828190
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
0 คน
 3
1.58
1- 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 23
12.11
41 - 60 คน
 35
18.42
61 - 80 คน
 22
11.58
81 - 100 คน
 20
10.53
101 - 120 คน
 13
6.84
รวม
 122
64.21
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 34
17.89
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 18
9.47
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 11
5.79
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 5
2.63
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 190
100.00
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น จำนวน
อนุบาล-ประถมศึกษา 143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 44
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 3
หมายเหตุ : เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบเดิม) 42
แผนที่แสดงที่ตั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
"
เขตบริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th